Projekt

Filtrera projekt

Projekttyp:

Projekten är sorterade med det senast startade projektet överst.

Förstudie: Social acceptans

En generell digital tvilling baserad på statistiska och logiska modeller för innovationer inom gruvindustrin

ReCalc – Industrikarbonater som biprodukter från Garpenberggruvan

AGtrition – Koncept för att utveckla ett multidimensionellt småskaligt test för AG kvarnar

Numerisk undersökning om effekterna av spränghålsavvikelse på fragmentering

Sulfatrening från gruvlakvatten – utveckling av fullskalig bioreaktoranläggning (SULFREM)

HIPECS Högprestandaberäkning av krossning och malning i stora partikelsystem

Dynamisk provning av kompletta bergförstärkningssystem för underjordsgruvor

Syrgas som en möjliggörare för energieffektiva och klimatneutrala järnoxidprocesser och produkter

Omvandling av järnsand till högkvalitativ järnklorid och silikatsand

Radarize

Fossilfri förbränning i grate-kiln pelletsverk med hjälp av co-jet brännare

En färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete

Ultraljudsintensifierad produktion av titanfosfat från gruvavfall

Ståltillverkning med låga järnförluster under smältning

Spänningsförändringar i underjordsgruvor från teoretiska studier till praktiska rekommendationer

Full metallutvinning från slam producerat vid smältprocesser

Processer som möjliggör metall- och fosforåtervinning från ståltillverkningsslagg

Icke-giftig lakning och utvinning av guld med tiosulfatbaserad lixviant och Selmet metallseparationsteknologi

ARBS – Energieffektiv malning

Sannolikhetsbaserad dimensionering av underjords- och dagbrottsgruvor

Automatiserat demonteringssystem för återvinning av batterimetaller

Adaptiv automation för ortdrivning

Utveckling av digital tvilling för bergborrning

Realtidsmätning av slaggvolym inuti pelletsverk av Grate Kiln med hjälp av stereoteknik och maskin inlärning

Bedömning av syrabildningspotential utifrån XRF/XRT-skanning av borrkärnor

Reducerad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet vid sprängning

Uppdatering av nollbasmätning & hållbarhetsdatabas (2013-2021)

Metallparadoxen, del 2

Uppdatering av Kompetensförsörjningsfärdplan för Stål- och Gruvnationen Sverige

Standardisering av metoder och utrustning för provning av bergförstärkning

Säkra, hållbara transporter i renskötselområde

BEMIS

Hydrogen Peroxide Emulsion – Stability Verification Project

Metallparadoxen designsprint för nya lösningar

Inkluderande innovation i Gruvnäringen

Hållbart lärande med SIMS VR-gruva

Mining with Nature – Vägen mot målet!

Återvinning av Li från batterierna via förbättrade kemiska omvandlingar med återvunnet kol och vattenlakning

Påverkan från gruvindustrins stoftnedfall på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster (MINEDUST)

Förstudie malmpulverisering med pulsad högeffektmikrovågor

Övergång till elektromobilitet och autonomi i entreprenadmaskiner med hjälp av digitala tvillingar

Uppdaterad färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring

Numerisk simulering för optimering av bergborrning och lastning för gruvdrift

Magnesiums roll vid järnmalmspelletisering

Avlastningsstrategier för brytning på stora djup i svenska gruvor

Modellering av hydraulslangar för säker fjärrstyrd borrning

Numerisk simulering för optimering av bergborrning och lastning för gruvdrift

Grön kalcinering

Hållbar utvinning av fosfor från gruvavfall

Metals4U+: Mineraliska råvaror för en grön och digital framtid

Rening av kvicksilver från svavelsyraproduktion

Svavelrening av svavelrika järnmalmsfyndigheter

Omvandling av gruvrester till värdefulla produkter

G-drones

VR-Baserad Fjärrstyrning med Adaptiv Autonomi för Delad Kontroll av Mobila Manipulatorer

CLImB – näringslivets värderingsmodell för biologisk mångfald vid förändrad markanvändning

Selektiv och effektiv molybdenåterhämtning från ståltillverkningsdamm

Förstudie: Swedish Mining Innovation SME Network

Samhällets framtida behov av metaller och mineral för ett hållbart och digitalt samhälle i ett 2030- och 2050-perspektiv

Nationellt nätverk för gruvkommuner

Samhällets framtida behov av metaller och mineral för ett hållbart & digitalt samhälle i ett 2030- & 2050-perspektiv

Innovationssommar Gruv- och Mineral

4D Radar for Safety Enhancement in Underground Mining

4D Radar for Safety Enhancement in Underground Mining

Digitalisering av kursen högtemperaturprocesser

Möjliggöra praktiska laborativa moment med hjälp av uppkopplade mät- och videokonferenssystem

Bergmekanikens grunder (distansundervisning)

Distance learning in environmental isotope geochemistry applied to mining environments

VR/AR mining environment

T7025B Project Course in Rock and Soil (distance education)

Är du duktig i fält

SWEMOZ – harmonisering och utbyte

Application of interactive displays within blended learning concepts

Fjärranalys lärande

Utvärdering av en drönarbaserad metod för säker och kostnadseffektiv mätning av ytvattenflöden i gruvrecipienter

Automatiserad planering och koordination av autonoma fordon i underjordsgruvor

Virtual Reality (VR) som en demonstrator och inlärningsplattform för hållbar, modern och innovativ gruvdrift

ME – Mosa elefanten

AG-Test Småskaliga tester för uppskalning av autogenmalning

MINEDEER

Modelling for the selection of remediation strategies for TSF

3D modellering av elektromagnetiska fält från kontrollerade källor anpassad till malmprospektering

Modellering av hydraulslangar för underjordiska gruvmaskiner

Utilizing the isotopic and trace element fingerprint of sphalerite for traceability applications

Hydrogen Peroxide Emulsion

Metallurgi på Dictyonemaskiffer

Off-road dynamic charging

Nya optiska fibrer för gasavkänning: applicering i krävande miljöer

FILTRENE MINING Process: Återvinning av värdefulla metaller från vattenströmmen i gruvindustrin

Feasibility study for seismicity forecasting in seismically active underground mines

Miljövänlig smörjning vid bergborrning

Högupplöst magnetisk kartläggning med UAV

Gruvor och metaller i omställningen till ett hållbart samhälle – En utställning om aktuella fakta och statistik

System för fjärrskrotning

Innovationssommar Gruv och mineral 2020

Tracemet – Spårbarhet för hållbara metaller och mineral

SMIG – Integrated smart testbeds for the mining industry

Mining with nature – Svensk gruvnärings nuvarande och framtida förhållande till biologisk mångfald

Webbutbildning: miljö och arbetsmiljö för prospekteringsborrning

Samhälle och gruva

VR-gruva på Teknikens hus

GRÄV – GRuvindustrin Ändrar Värden

Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd lasting II

Utveckling av ett numeriskt verktyg för optimering brytningssekvenser och minimering seismisk risk

Automatiserad borrplanering för riggar med flera borrarrmar i underjordisk gruvverksamhet

Organosolv hydrofoba ligninpartiklar som biologiskt nedbrytbara flotationssamlare med lågt koldioxidutsläpp

Platinagruppelement i svenska Ni-Fe-Cu-sulfider

Optimerad rostning av komplexa sulfidiska kopparconcentrat för råmaterialflexibilitet

Digitalt förarstöd för samspel mellan fordon i gruvmiljöer

SO4-BIORED Demonstration av biologisk sulfatreduktion i kalla klimat

Avstånd, Uppfattning och Riktning: Utforskande av applikationer med Augmenterad Verklighet för Gruvindustrin

Energieffektivitet i malmpulverisering med högeffektmikrovågor

Efficient metalpowder process with innovative sensor technique

Återvinning av litium från stoft bildat pyrometallurgisk återvinning av Li-jonbatterier

Färdplan kompetensförsörjning för gruv- och stålindustrin

Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet

Renframställning av tellur med hjälp av jonvätske-vätskeextraktion

Distribuerad akustisk optisk fibergivare för hälsoövervakning av transportband

SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer

MachineHealth: Mot sunda maskiner och förutsägbart underhåll med AI

Traceability – Spårbara metaller för en hållbar framtid

Förbättring av datakvalitet för LCC-förutsägelser med molntjänster

Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer

Innovativ DTH-borr övervakar en förstudie

Digital Mining Hub Bergslagen

Stokastisk gruvdesign

Innovativa bindemedel för effektiv återvinning av restprodukter från stålverk

Ligninbaserade hydrofoba nanopartiklar för hållbara flotationsprocesser (LIGNOFLOT)

Förstudie – Hybridmodell för partikelsönderdelning i DEM

Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor

On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri

Prestanda och slitage prediktering i rörverkskvarnar

Färdplan för fossilfri gruv- och mineralnäring

Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid – hur kan den se ut?

Färdplan för fossilfri gruv- och mineralnäring

Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innnovation

MINDI Gruvindustrins datainitiativ

Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS

Nollbasmätning och hållbarhetsdatabas

Integrerad inversion med befintlig geofysik inom prospektering

Effektiv finfördelning (ECO)

Följning och kontroll av ledstyrda maskiner med externa sensorer

VectOre – Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineraliseringar och industrikarbonater

Bedömning av risken för bergutfall och optimering av bergförstärkning i djupa underjordsgruvor

Ny digital 3D-modell av Grate-Kiln-pelletsprocessen för minskad energianvändning och utsläpp

Innovativ prospekteringsborrning och datainsamling testcenter: I-EDDA-TC

Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor

Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion

Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation

MinFroth – Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer

Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS

Face-to-Surface II – förbättrad produktionseffektivitet vid skivrasbrytning

Face-to-Mill

Fälttest av FBG-baserat sensorsystem – till nytta för industri och samhälle

Skattning av spänningstillståndet från spänningsinducerade utfall och data från borrkärnor

Från ord till handling – hållbarhetsledningssystem för social acceptans

Kvantitativ karaktärisering av järnmalmspellets med optisk mikroskopi och maskininlärning

Phoenix gruvdrönare

Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin

Mångfald, jämställdhet och attraktiva arbetsplatser i den svenska gruvindustrin

Diversity, gender equality and attractive workplaces in the Swedish mining industry

Noggrann positionering inomhus

VRSE-system

Förstudie – Branschsynergier – cirkulär ekonomi

Social license to operate

Metodutveckling för fler kommersiellt framgångsrika ansökningar och projekt

SafePos II – Säkerhetspositionering för gruvindustrin II

Virtual Reality Lab LTU

Framtida industriell utvecklingsplattform – Arena Pajala

Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor

Datadriven innovativ produktionsborrning – en förstudie

Designade samlare för selektiv flotation

FloccFines – Flockning av finpartiklar i mineralflotation av koppar-bly-zink-sulfidmalmer

Utvinning av tellur som flyktig fluorförening

Utvinning av zink från kasserade alkaliska batterier genom pyro-kemi

Hållbar och energieffektiv lakning av metaller med ultraljudsstyrd kavitation

ReLoad: autonom bultning med industrirobotar

Rekommendationer för att minska olycksfall i svensk gruvindustri

STRIM Forskarskola

MLOC+

Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg

NOx-rening av rökgaser från pelletsverk – utvärdering av två möjliga alternativ

Miljövänliga oljfria smörjmedel

Förbättrad gruvssäkerhet genom övervakning av bergbultar

Nätverk inom ekologisk efterbehandling för en stärkt svensk gruv- och metallindustri

Nyttiggörande av metaller och energi i fines från fragmenteringsanläggning

NoStick – Förhindrad kladdning vid direktreduktion av järnmalmpellets genom optimering av ytbeläggningar

ScreenFloat – Screening av interaktionen mellan flotationsreagens och mineral med kemisk ytkaraktärisering

Mätning av tjocklek på kvarninfodring med ultraljud under drift

Tillförlitlighetscentrerat underhåll (RCM) för automatiserade gruvmaskiner

Användning av nanocellulosa för ytmodifiering av magnetit och silikat i mineralpulper

Att upphäva kön i den svenska gruvindustrins innovationssystem – en pilotstudie

Schedulering för produktionsoptimering

Utveckling av metoder och utrustning för generiska prestandatester av bergförstärkningsbultar

SafePos – Säkerhetspositionering för gruvindustrin

Lokalisering för autonoma UAV-system i underjordsgruvor

Ny elektrolytisk extraktionprocess för avskiljning av metaller från icke-behandlingsbara avfall och mineraler

Borrhålsseismiska avbildningar och magnetiska mätningar i borrhål

Innovativ djupprospektering 1fk

Förbättrad kontroll av toxiska gaser från sprängning

Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder

Innovativ och kostnadseffektiv djupprospektering genom magnetiska mätningar från ett obemannat flygplan

Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin

Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi

Attraktiv gruva – för alla

Utveckling av en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion i seismiskt aktiva gruvor

PREP

BIOMET: Effektiv metallutvinning av gruvvatten genom biologisk behandling

Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall

Attraktiv råvaruförsörjning

Innovativ djupprospektering

HIFLOAT – Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller

Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning

Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu)-fyndigheter i Bergslagen

Minskning av kväveutsläpp i gruvprocesser och dämpad miljöpåverkan vid gruvdrift – miNing II

Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller

Användning av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i reaktivt gruvavfall – en förstudie

Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet

Effektiv gruvbrytning – från gavel till dagen

Minskning av kväveutsläpp i gruvprocesser och dämpad miljöpåverkan vid gruvdrift I