NoStick – Förhindrad kladdning vid direktreduktion av järnmalmpellets genom optimering av ytbeläggningar


Återvinning och metallurgiPelletisering

Pre-study

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB

2015-09-01

LKAB


Marie Sjöberg

2016-03-31

201501419

Syfte och mål
Syfte och mål med projektet var att bygga upp kunskap angående de grundläggande mekanismerna i coatingprocessen och att utveckla nya ytbeläggningar för järnmalmspellets. En effektiv ytbeläggning gör att den s.k. direktreduktionsprocessen kan optimeras. LKAB och SP har tillsammans tagit fram ett nytt sätt att dela upp coatingprocessen. Förhoppningen är att metoden ska accelerera utvecklingen av nya formuleringar för en effektiv ytbeläggning. Ett antal formuleringar och hypoteser testades i projektet. Vi hittade några riktigt lovande formuleringar som ska studeras vidare.

Upplägg och genomförande
SP och LKAB har tillsammans tagit fram ett nytt sätt att dela upp coatingprocessen i relevanta delsteg. Delstegen undersöktes i detalj och nyckelparametrar för respektive delsteg klargjordes. Den nya kunskapen ska användas för att accelerera utvecklingen av nya lovande ytbeläggningar. Redan inom ramen för detta projekt fann vi lovande formuleringar som ska optimeras vidare.

Resultat
Projektparterna har tillsammans byggt upp ny kunskap om de grundläggande mekanismerna i coatingprocessen och lyckats ta fram lovande nya ytbeläggningar för järnmalmspellets. Vidare har en ny metod tagits fram för att beskriva coatingprocessen. Vi hoppas att denna metod ska accelerera utvecklingen av nya lovande ytbeläggningar.

FacebookTwitterLinkedInEmail