Samhällets framtida behov av metaller och mineral för ett hållbart & digitalt samhälle i ett 2030- & 2050-perspektiv


strategic

Svemin

2020-12-01


Katarina Nilsson, Svemin

2021-09-30

202004679

Syfte och mål

Projektet syftar till att visa en samlad bild av samhällets kortsiktiga (2030) och långsiktiga (2050) behov av metaller och mineral, inte minst för den gröna och digitala omställningen. Befintlig, tillförlitlig information om samhällets behov av metaller ska sammanställas och kompletteras med en bedömning av Sveriges potential att tillgodose Sveriges och EU:s metall- och mineralbehov. Resultatet ska presenteras i form av en rapport, samt kommuniceras på annat sätt till viktiga målgrupper.

Förväntade effekter och resultat

Studien ska ge en samlad bild över samhällets behov av metaller och mineral på kort och lång sikt och Sveriges potential att bidra till att tillgodose behovet. Rapporten och kommunikation av informationen ska resultera i tillförlitlig kunskap för att möjliggöra underbyggda, strategiska politiska beslut kopplat till Sveriges och Europas råvaruförsörjning, men också öka kunskapen i samhället i stort om behovet av metaller och mineral för att möjliggöra grön- och digital omställning av samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs som en ”desktop study”, dvs en litteraturstudie i fyra steg; 1. identifiera redan gjorda studier 2. bedöma kvaliteten i dessa och välja vilka som ska ligga till grund för steg 3 3. göra en kvalificerad sammanställning av behovet av metaller och mineral till 2030 samt 2050 och motsvarande sammanställning av information av potentialen att producera efterfrågade metaller och mineral i Sverige 4. Ta fram ett kommunikativt material kopplat till sammanställningen Därefter ska resultatet kommuniceras externt.

Läs mer

Lansering av ny studie: Tillgång till metaller och mineral sätter takten i klimatomställningen (Svemin)

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmail