Gruvor och metaller i omställningen till ett hållbart samhälle – En utställning om aktuella fakta och statistik


Pre-study

Bergskraft Bergslagen AB

2020-03-01

Georange Ideella Förening, Stiftelsen Teknikens hus, Svenska geologiska undersökningen, Lantbrukarnas riksförbund, Lovisagruvan


Lotta Sartz

2020-08-31

201905166

Syfte och mål

För att nå målen i Agenda 2030 behöver vi en hållbar försörjning av metaller som bryts på ett hållbart sätt, konfliktfritt, med bra miljöstrategi och under goda arbetsförhållanden. Vi behöver också ett stort engagemang från unga i frågorna. 2017 finansierade EIT RM ett projekt (MineFacts) som handlade om att sammanställa lättillgängliga, objektiv fakta kring gruvindustrin och tillståndsprocessen. Förstudien handlar om att skapa underlag till en interaktiv utställning (Metals4U) om gruvor och tillståndsprocessen, med fokus på skolelever 6-16 år, baserat på MineFacts.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt av projektet är att vi får en ökad kunskap hos barn och unga om vad gruvor och mineralutvinning handlar om. Resultatet av projektet är en kravspecifikation, en design- och arbetsplan för vad Metals4U skall innehålla och handla om. Ytterligare effekter förväntas bli en bättre och mer nyanserad dialog mellan olika sakägare i gruv- och prospekteringsfrågor.

Planerat upplägg och genomförande

Till att börja med en implementeringsfas med upprättande av kravspecifikation, vilka fakta som är mest relevanta att fokusera på, hur de ska visas och beskrivas. Alla projektparter deltar med kunskap inom sina respektive expertområden för att skapa en beskrivning av hur Metals4U ska byggas och marknadsföras. Kommunikation under hela projektperioden: Nå ut med information och underlätta dialog mellan olika sakägare genom möten, sociala medier och demo (animering) av hur utställningen kan komma att se ut. Besök på science centers i Mellansverige för intervjuer och designförslag.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

Mining and metals in the transition to a sustainable society

Barn leker på konstverket ”Blue Marble”. Foto: Veronika Geiger (DK) 

FacebookTwitterLinkedInEmail