Sulfatrening från gruvlakvatten – utveckling av fullskalig bioreaktoranläggning (SULFREM)


Pre-study

Roger Herbert

2022-04-012025-03-31

202104669

Syfte och mål

Det är inte ovanligt att malmbrytningen leder till ett utsläpp av sulfat till miljön. Eftersom höga sulfathalter kan påverka miljön finns det ett behov av att utveckla metoder för att rena gruvvatten från sulfat. Syftet med projektet är att utveckla en fullskalig bioreaktorteknik för sulfatrening från gruvvatten med särskild inriktning på lakvatten från gråbergsdeponier. Projektets mål är bidra till en mer hållbar malmbrytning genom att minska påverkan av sulfatutsläpp på ytvattenrecipienter.

Förväntade effekter och resultat

Genom att implementera SULFREM-metoden ska gruvbolag kunna kraftigt minska sina sulfatutsläpp från gråbergsdeponier till omgivningen. Detta kommer att förbättra möjligheterna för gruvbolag att få nya eller förnyade tillstånd för malmbrytning, och kan leda till en ökad acceptans för malmbrytning i lokala samhällen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av laboratorieförsök, bioreaktordesign, fältbaserade aktiviteter samt kommunikation av resultat. I laboratoriet utförs kolonnförsök för att bestämma optimala förhållanden för sulfatrening och sulfidfällning vid låga temperaturer. Parallellt med detta inriktar sig projektet på bioreaktordesign, -konstruktion och -drift samt utvärderingen av en fullskalig reningsanläggning. Metallextraktion från bioreaktormaterialet utvärderas, och resultaten kommuniceras med olika samhällsaktörer och användare.

FacebookTwitterLinkedInEmail