Diversity, gender equality and attractive workplaces in the Swedish mining industry


strategic

Kristina Johansson

2017-05-012018-05-31

201702113

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tillsammans med gruvsektorn identifiera, utveckla och beskriva ett antal större projektförslag och partnerskap relaterat till de mål om ”jämställdhet och mångfald” samt ”attraktiva arbetsplatser” som fastslås i STRIM. Projektet har uppfyllt målet om att i dialog med branschen identifiera teman i behov av vidare forskning, däremot har partnerskap relaterat till de identifierade temana inte varit möjliga att formera.

Resultat och förväntade effekter

Teman i behov av forskning är: Digitalisering, möjlighet eller hot?; Bilden av gruvsektorn, macho eller modern?; Nya anställda, gamla arbetsorganisationer?; Etnisk mångfald i gruvsektorn, formella och informella hinder?; Jämställdhet på entreprenad, samt; attraktiva gruvorter som förutsättning för jämställdhet och mångfald i gruvsektorn. För att de ska förmå omsättas i praktiken finns behov av riktade medel, där branschens engagemang säkras på utlysningsnivå snarare än projektnivå.

Upplägg och genomförande

Projektet var tänkt att genomföras i nära samverkan med gruvsektorns aktörer. Förhoppningen var att det engagemang som skapades under projekttiden skulle omsättas till framtida forskningsprojekt. Sådan samverkan var dock inte möjlig i praktiken varför projektets genomförande har justeras. Troligt är att svårigheten att förmå branschens att, i tider av tidspress och perspektivträngsel, prioritera horisontell utveckling också är anledningen till varför relaterade ansökningar till STRIM varit få.

FacebookTwitterLinkedInEmail