FloccFines – Flockning av finpartiklar i mineralflotation av koppar-bly-zink-sulfidmalmer


FlotationMineralteknikResurseffektivitet

feasibility


2016-09-01


Marie Ernstsson

2017-03-31

Syfte och mål
Det finns flera industriella fördelar med ett kostnads- och tidseffektivt sätt att utvärdera nya flockningsmedel i mineralflotation. Huvudsyftet med projektet var därför att visa en effektiv strategi för att identifiera potentiella flockningsmedel för selektiv flockning av hydrofila små mineralpartiklar. Den strategi som använts är baserad på att använda en kombination av tekniker, med fokus på att mäta interaktionskrafter mellan hydrofila mineralytor, i kombination med både flockningstester av små mineralpartiklar och ytkemisk karaktärisering för en ökad förståelse.

Upplägg och genomförande
Projektet omfattade sju arbetspaket. Syftena med WP1–2 var att välja material och studera litteraturen. I WP3 utfördes prepareringstester och karaktärisering av prov. Proceduren för flockningstester av fina hydrofila PbS partiklar utvecklades inom WP3. Olika material att använda i AFM testades för att erhålla adsorption av tryckare. Eftersom AFM-systemet under de valda betingelserna inte var tillräckligt robust, även med en hel del ansträngningar, kunde det planerade arbetet med flockningsmedel i WP4–6 inte utföras. Projektresultaten sammanfattades vid slutmötet (WP7).

Resultat
I detta projekt har AFM utvärderats för att mäta interaktionskrafter mellan hydrofila mineral (med adsorberad tryckare). Resultaten visar att interaktionskrafter kan mätas, men systemet är inte tillräckligt robust för att i nästa steg mäta med tillsatt flockningsmedel, så ytterligare metodutveckling behövs. Däremot har en procedur för flockningstester av fina hydrofila PbS partiklar tagits fram. Optimering av flera parametrar har skett i syfte att hålla de hydrofila små partiklarna i dispersion tillräckligt länge, för att kunna se en effekt när flockningsmedel tillsätts.

FacebookTwitterLinkedInEmail