Innovativ och kostnadseffektiv djupprospektering genom magnetiska mätningar från ett obemannat flygplan


GeofysikProspektering

Pre-study

Swedish Geological AB

2015-07-01


Håkan Tarras-Wahlberg

2015-12-31

201501306

Syfte och mål
Projektet ämnade samla in geofysiska data med hjälp av ett obemannat flygplan, kallat Remote Mapper. Detta för att utröna ifall man i framtiden kan samla in bättre data än tidigare och dessutom till en betydligt lägre kostnad. Detta skulle kunna bidra till STRIM:s tema ”innovativ djupprospektering”.

Upplägg och genomförande
Projektet innefattade: (i) ansökan & erhållande av tillstånd från Transportstyrelsen för att flyga med Remote Mapper; (ii) planering och platsundersökningar utförda i samarbete med LKAB; (iii) flygningar på plats vid Mertainen; (iv) efterföljande analys och utvärdering.

Resultat
Insamling av geofysiska data (magnetism) gjordes med det obemannade flygplanet ”Remote Mapper”. Försöket genomfördes i samarbete med LKAB och gjordes i trakten kring Mertainen-gruvan nära Svappavaara. Ett område om 800 x 600 m flögs på en höjd av 100 m, med en linjeseparering av 20 m. Påföljande datautvärdering och analys visas att de data som samlades in är av hög kvalitet och att man kunde erhålla en mer detaljerad bild av den lokala litologin och berggrundsstrukturen än vad som var möjligt att göra från data som samlats in av SGU genom användande av traditionella flyggeofysika metoder.

FacebookTwitterLinkedInEmail