NOx-rening av rökgaser från pelletsverk – utvärdering av två möjliga alternativ


Efterbehandling och miljöprestanda

feasibility


2016-08-01


Linda Sandström

2017-02-28

Syfte och mål
Syftet med projektet har varit att utvärdera två möjliga tekniker (LoTOx respektive SCR) för reduktion av NOx-utsläpp från rökgaser, med målsättningen att identifiera den mest lämpade reningstekniken för eventuella framtida installationer i pelletsverk. Relevanta egenskaper på rökgaserna har sammanställts, platsbesök genomförts och i samarbete med experter och leverantörer har väl definierade processkoncept arbetats fram. På grund av brister i kunskapsläget kring LoTOx kan det i nuläget enbart rekommenderas att SCR-installationer övervägs på utvalda pelletverk.

Upplägg och genomförande
Projektet har genomförts i samarbete med personal på LKAB samt med leverantörer och experter inom SCR- och LoTOx-området. Detaljerade processkoncept, ekonomiska kalkyler och nyttoanalyser har arbetats fram. Styrkor, svagheter, risker och möjligheter för varje teknik har diskuterats och analyserats utifrån bl.a. tekniska, energimässiga och miljömässiga (extern miljö samt arbetsmiljö) aspekter. Detta arbete ska underlätta bedömningen av vilken av teknikerna som överlag är mest lämpad för installation i LKAB:s pelletsverk.

Resultat
LoTOx-tekniken bedöms inte i nuläget vara redo för fullskaleinstallation med de framtagna processkoncepten. Förhoppningsvis medför projektet att framtida arbete kring LoTOx planeras och genomförs så att osäkerheterna kring teknikens gångbarhet kan redas ut. Processkoncept för SCR-installationer har i projektet tagits fram. Installation av SCR-anläggningar bedöms i nuläget vara intressant att fortsatt utvärdera för i första hand två av pelletsverken, och projektet förväntas underlätta fortsatt arbete i och med att kritiska aspekter för de olika teknikerna identifierats.

FacebookTwitterLinkedInEmail