Modellering av hydraulslangar för underjordiska gruvmaskiner


Pre-study

Örebro universitet

2020-04-01

Epiroc


Johannes Andreas Stork

2020-09-30

201905175

Syfte och mål

De flesta gruvfordon har hydrauldrivna manipulatorer. Hydraulvätskan transporteras över förstärkta gummislangar, som ofta är löst fästa och riskerar att skada. Projektet handlar om att modellera flexibla hydraulslangar som är anslutna till gruvmaskiner och syftar till att förutsäga slangförhållanden under olika maskinkonfigurationer.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att resultera i en rapport som beskriver noggrannheten hos olika modeller för att förutsäga framtida tillstånd för en hydraulslang som genomgår deformationer. Detta gör det möjligt att vidareutveckla ett realistiskt scenario i ett framtida innovationsprojekt. På lång sikt kommer resultaten från denna förstudie och det efterföljande projektet att bidra till ökad robusthet och säkerhet för underjordiska borriggar, färre underhållsoperationer och mer effektiv och kostnadseffektiv malmutvinning.

Planerat upplägg och genomförande

Vi börjar med att samla in en datasats med representativa deformationer som en hydraulslang genomgår under drift. Därefter implementerar och konfigurerar vi modernaste kinematiska och dynamiska modeller av en hydraulslang. Slutligen kommer vi att validera modeller på det samlade datasettet.

FacebookTwitterLinkedInEmail