Innovationssommar Gruv och mineral 2020


strategic

LTU Business AB

2020-01-01


Emil Svanberg

2020-12-31

201905366

Syfte och mål

Projetkets syfte var att öka innovationskraften i branschen genom ett förinkubatorprogram riktat till affärsidéer i tidiga skeden (innovations-case). Detta uppfylldes i projektet genom att studenter från svenska lärosäten under handledning av erfarna innovationsledare och med Innovation Due Diligence som metod, arbetade under nio veckor med att samla data och göra analyser på två innovations-case.

Resultat och förväntade effekter

För innovations-casen gav projektet goda resultat avseende kommersialisering och fortsatt arbete inom innovationsekosystemet. Harshworks drivs vidare tillsammans med innovationsstödet vid LTU och TNTX kommersialiseras vid spetsinkubatorn Arctic Business, För studenterna gav projektet ett omfattande lärande inom innovation och entreprenörskap och en upplevelse som alternativ till en mer traditionell karriär. Studenterna tog del av seminarier och individuell handledning och fick omsätta detta i direkt praktik med stöd och återkoppling från sina handledare.

Upplägg och genomförande

Modellen med Innovation Due Diligence som ramverk och studenter som jobbar i team med handledning av erfarna innovationsledare fungerade mycket väl. Studenterna utförde kvalificerade uppgifter och tillförde stort värde till casen. Att rekrytera innovations-case och studenter till projektet med nationellt upptagningsområde var svårare än väntat då projektets erbjudande i viss mån upplevdes konkurrera med lokala/regionala erbjudanden om innovationsstöd. Att genomföra projektet på distans visade sig fungera bättre än vi först trodde när vi pga pandemin tvingades ställa om.

Mines and Minerals Innovation Summer

Nu är sommarprogrammet Mines and Minerals Innovation Summer igång

Givande samarbeten för både studenter och gruvnäringen i Mines and Minerals Summer

FacebookTwitterLinkedInEmail