ReCalc – Industrikarbonater som biprodukter från Garpenberggruvan


Pre-study

Christina Wahhainen

2022-04-012022-10-31

202104658

Syfte och mål

Det finns ett behov av att definiera alternativa källor till industrikalk i Sverige. I denna förstudie kommer vi att undersöka förutsättningarna för utvinning av industrikalk som biprodukt från en av Sveriges underjordsgruvor. Tidigare forskning har visat att marmor av hög kvalitet finns i sidoberget till en sulfidmalm, men den är ofullständigt karaktäriserad och syftet med förstudien är att samla in mer data på kalkens utbredning och sammansättning, samt att kartlägga tänkbara karaktäriserings- och anrikningsprocesser, som grund för att designa ett fullskaleprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Vid sidan om att högkvalitativ kalk kan betinga ett högt marknadsvärde, så skulle dess utvinning ge flera miljöfördelar. Det skulle ge en minskning av mängden gruvavfall via valorisering, och tillåta en del av kalkbehovet att tillgodoses från en redan industrialiserad underjordsmiljö snarare än från nya täkter. Om förstudien visar på en marmor av rätt kvalitet och stor utbredning kommer ett fullskaleprojekt att designas tillsammans med gruvföretag och köpare av industrikalk.

Planerat upplägg och genomförande

Steg 1 innehåller en karakteriseringskampanj med omklassificering av karbonater i subkategorier som bättre reflekterar ljusstyrka, textur, färg och sammansättning. Petrografisk och litogeokemisk analys kommer att utföras. Steg 2 innehåller processmineralogiska tester och utveckling av processflödesscheman för att fastställa den lämpligaste bearbetningen av karbonater. Steg 3 innehåller leveransen av ett flödesschema över alla steg som är involverade i karakterisering och bearbetning av karbonater i sulfidgruvan och utgör grund för en mer omfattande studie.

FacebookTwitterLinkedInEmail