En färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete


fullscale

Lena Abrahamsson

2022-03-012025-02-28

202104649

Syfte och mål

Det övergripande målet är att ta fram en färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete genom att utveckla kunskaper om samspelet mellan digitalisering, kompetensrekrytering, attraktiva arbetsplatser, säkerhet och jämställdhet. Färdplanen syftar till att stödja utveckling av hållbarhet i gruvsektorn genom att ta fram kunskaper, metoder och angreppssätt som sätter människor i centrum för utveckling av såväl teknik som organisationer. En del i detta innebär att genus- och mångfaldsteorier används för att utforma teknik, organisation och arbetsplatser.

Förväntade effekter och resultat

Nya praktiska och teoretiska kunskaper om framtidens gruvarbete med fokus på digitalisering, kompetens- och rekryteringsbehov, risker och säkerhet i arbetsmiljöer, organisatoriska könsmönster och (o)jämställdhet och relationerna mellan dessa med syfte att underlätta rekrytering och ökad attraktionskraft inom gruvindustrin samt att skapa säkra, agila och effektiva arbetsorganisationer. För att möta utmaningar från den gröna och digitala transformationen av svensk gruvsektor – ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling i lokalsamhällen kring gruvorna.

Planerat upplägg och genomförande

Färdplanen utvecklas av forskare (LTU) och företagsrepresentanter (LKAB, Boliden, BDX) tillsammans genom att kombinera vetenskapliga teorier, praktiska industrierfarenheter och nya empiriska resultat. Projektet inkluderar två sammanlänkande fallstudier: WP2 Digitalisering och framtidens gruvarbete Boliden. WP3 Jämställd och säker gruvkultur, GenSafe LKAB and BDX i Svappavaara. Resultaten från fallstudierna kombineras WP4 som fokuserar på analys och strategisk dialog och ska resultera i en färdplan som är generaliserbar till hela gruvindustrin.

FacebookTwitterLinkedInEmail