Utveckling av metoder och utrustning för generiska prestandatester av bergförstärkningsbultar


BergförstärkningGruvbrytning

fullscale

Swerea MEFOS AB

2015-09-01

Galvano TIA AS, Northern Mining Products AB, Ruukki Sverige AB


Mats Karlberg

2018-05-31

201501441

Syfte och mål
Syftet med projektet är kort att göra tester av olika typer av bergförstärkningsbultar jämförbara. Målet för projektet är att ta fram standardiseringsunderlag samt konstruktion och tillverkning av en prototyputrustning för att kunna genomföra dynamiska tester av alla typer av bergförstärkningsbultar vilket ej existerar kommersiellt idag. Tester kommer att utföras på produkter levererade av de industriella parterna SSAB, Northern Mining Products (SMF) och Galvano Tia AS. Testutrustningen kommer att byggas och installeras i Swerea Mefos pilothall.

Upplägg och genomförande
Projektet kommer att starta med en branchundersökning för att designa randvillkor och parametrar för de strukturmekaniska numeriska analyserna av signifikanta belastningsfall. De teoretiska analyserna kommer vidare att utgöra en kravspecifikation för framtagning av konstruktionsunderlag och tillverkning av testrigg. Material levereras av SSAB, mekanisk tillverkning görs av GalvanoTia och assemblering sker hos Swerea MEFOS. När riggen har testats, justerats och förbättrats för att klara skarpa tester kommer de deltagande företagens produkter att testas och utvärderas.

Förväntade resultat
I dagsläget finns inga standardiserade prestandatestmetoder som lämpar sig alla typer av bergbultar som finns på marknaden. Därav blir jämförelser mellan olika produkter omöjliga att genomföra. En väl tekniskt/praktiskt utformad testmetod kommer att gynna såväl små företag med innovativa produkter, gruvdriftsföretag och framtida utveckling av optimala bergförstärkningssystem. Positiva effekter gällande nationell/internationell kompetens inom området förväntas vilket kommer att stärka Sverige som en konkurrenskraftig nation inom mineral- & gruvnäringen

FacebookTwitterLinkedInEmail