Lokalisering för autonoma UAV-system i underjordsgruvor


DigitaliseringGruvbrytning

Pre-study

Agio System och kompetens i Skandinavien AB

2015-08-01

LTU


Mattias Nilsson

2015-12-31

201501324

Syfte och mål
Målet med förstudien var att identifiera och analysera befintlig teknik för lokalisering samt att identifiera vilken ytterligare utveckling som behövs för att utveckla autonoma UAV-lösningar för underjordisk gruvdrift. Målet är uppfyllt.

Upplägg och genomförande
Tillvägagångssättet i projektet har fungerat bra. Agio har utnyttjat sin kunskap om LKAB:s produktionsprocess i gruvan och LTU har tillhandahållit kunskap och forskning om UAV-teknik. LKAB har varit en viktig del av processen för att ge fakta om gruvmiljön och möjliga scenarier för UAV i produktionsprocessen. Fältförsöken var viktiga för att identifiera praktiska begränsningar och att utvärdera sensorerna för lokalisering.

Resultat
Av de erhållna resultaten bedömer projektgruppen att projektets mål och resultat överensstämmer med syftet med förstudien, som syftade till att utföra en inledande studie av befintliga lokaliseringstekniker i en krävande miljö, som produktionsområden i gruvor. I själva verket har projektgruppen i stället för att bara kartlägga och teoretiskt studera detta problem utnyttjat den befintliga förstudien för att även utföra fältförsök där de vanligast använda sensorerna i robotik för navigationsändamål har utvärderats och analyserats.

FacebookTwitterLinkedInEmail