BIOMET: Effektiv metallutvinning av gruvvatten genom biologisk behandling


GruvbrytningMineralteknikProspekteringResurskaraktärisering

Pre-study

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB

2014-08-01

Bioprocess Control Sweden AB, Zinkgruvan, Outotec


Karin Willquist

2015-04-30

201401918

Syfte och mål
Projektmålet att förbättra resurseffektiviseringen och miljöavtrycket genom att utforma smarta bioprocesser har lyckats genom att föreslå en bioprocesstoolbox för gruvlakvatten. Varje metod i boxen har utvärderats i förhållande till selektiv metallutvinning, investering, energianvändning, arbetskraft, kemikaliebehov och metallutsläpp. Resurseffektiviteten kan öka beroende på metod och lakvattenkvalitet, men de största vinsterna av processerna fås på miljön.

Upplägg och genomförande
Litteratursammanställningar utfördes om i) miljömål och lagar som påverkar svensk gruvindustri och behandlingsmetod för lakvatten, ii) ett urval av svenska gruvlakvatten från olika områden, olika ursprungsprocess och kvalitet samt iii) biologiska behandlingsmetoder där dess effektivitet, produktivitet, kostnad och variabler som påverkar dessa värderades. Slutligen togs experimentella resultat fram för att överbrygga litteraturgap. Projektet genererade en rapport (SP rapport 2015:18), en toolbox, två case-studier och en presentation på en konferens.

Resultat
Biologiska processer är potentiellt konkurrenskraftiga vid lakvattenbehandling vid svenska klimatförhållanden p.g.a. hög effektivitet och låg slamhanteringskostnad. Men det finns ett innovationsbehov för att förbättra produktiviten för t.ex. kostnadseffektiv uppvärmning. Kemikalieanvändning kan reduceras men mikroorganismerna kräver en energikälla som påverkar resultatet. Även lokaliseringen av reningsprocess är viktig. Klarningssjöar kan vara inkubatorer för metalladsorption med alger men en kompensering av låg fosfathalt med gödsel kan medföra risker.

FacebookTwitterLinkedInEmail