Inkluderande innovation i Gruvnäringen


strategic

Melinda From

2021-09-012022-11-30

202104247

Syfte och mål

Syfte Inom ramen för projektet ”Inkluderande innovation i Gruvnäringen” vill vi skapa förutsättningar för en långsiktigt, hållbar gruvnäring som bibehåller global konkurrenskraft genom att tillvarata de bästa idéerna och attraherar mer kvalificerad personal, genom att attrahera kompetens och innovationer, från både kvinnor och män. Öka kunskapen och viljan hos projekten att arbeta mer inkluderande i syfte att öka konkurrenskraft, innovationstakt samt skapa attraktiva arbetsplatser.

Förväntade effekter och resultat

Gruvnäringen är en viktig del av det samhället det verkar i och påverkar och influerar de normer som finns inom och utanför gruvans verksamhet. En bransch som ökar attraktionskraften och kunskap och förståelse för jämställdhet kommer också påverka samhället i stort. Att branschen blir mer jämställd och inkluderande är viktig för den framtida innovationskraften och förmågan att attrahera den bästa kompetensen, för att vara en attraktiv bransch i framkant som också skapar ökad acceptans för verksamheterna i närområdet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska utveckla ett utbildningspaket bestående av självinstruerande digital utbildning samt projektindividuell coaching för de som ska skriva och söka projekt hos Swedish mining innovation. Utifrån de erfarenheter vi skaffat oss formar vi en interaktiv utbildning med moment som ökar kunskapen i branschen och säkerställer de kunskapsnivåer som projekten behöver ha kopplat till jämställdhetsintegrering och normkritisk innovation.

FacebookTwitterLinkedInEmail