Säkra, hållbara transporter i renskötselområde


strategic

Sattajärvi Sameby

2021-10-01

Kaunis Iron, LKAB, Luleå tekniska universitet


Johanna Finnholm

2023-09-30

202104058

Initiativtagarna Sattajärvi Sameby och Kaunis Iron vill tillsammans med övriga projektdeltagare utveckla en metod och testa innovativa lösningar för att på bästa sätt kunna lösa det gemensamma problemet med rådande omfattande renpåkörningar vid en vägsträcka med bl.a. kontinuerlig tung trafik av malmtransporter. Via metodutveckling och erfarenheter från projektet så vill man även se hur prövade lösningar kan komma att användas på andra platser för andra aktörer. Trafikverket har varit med i samtalen och kommer tack vare projektet kunna bedriva bättre halkbekämpningsåtgärder i form av saltning (endast möjligt då inte ren drar sig emot/befinner sig på vägen). Trafikverket är dock ej med som formell projektpartner.

Bakgrund

Gruvbolaget Kaunis Iron har sedan 2018 återuppstartat gruvbrytningen i Kaunisvaara-gruvan (Tapuli). I dagsläget produceras årligen ca. 2 milj.ton järnmalmskoncentrat som med lastbilar transporteras till järnvägsterminal i Svappavaara. Då varje lastbil transporterar ca. 60 ton innebär transporterna ca. 100 lass/dygn eller totalt 200 fordonsrörelser per dygn. Genom gruvstarten har även annan/övrig trafik, speciellt tung sådan, ökat i området och på aktuell vägsträcka. För att möjliggöra denna transportkedja har stora infrastrukturella satsningar gjorts på vägnätet (MaKS-projektet) mellan Kaunisvaara-Svappavaara (Pitkäjärvi) i syfte att öka bärighet samt även trafiksäkerheten. På delsträckan Autio-Junosuando går transporterna genom Sattajärvi Samebys åretruntmarker.

Nuvarande problem

Den kraftigt utökade transportrörelserna har lett till ett stort ökat antal renpåkörningar, främst på sträckan Autio – Peräjävaara (ca.10 km), som går genom samebyns vinterbetesområde i Hiirenkangas och Mommankangas. Det är under senhösten, med början i oktober/november när första snön täcker marken, som de största problemen börjar då renarna börjar söka sig från sommarområdena mot vinterhägnet i Autio och lavmarkerna i just Hiirenkangas och Mommankangas mellan Erkheikki/Juhonpieti och Peräjävaara utefter väg 395. Stora delar av samebyns renhjord kommer till området samtidigt som den första halkan kommer och mörker och snö försämrar sikten i trafiken. Problematiken finns under hela vinterhalvåret men är mest påtaglig perioden oktober-december då samebyn ännu inte hunnit få in renarna i vinterhägn. På denna sträcka har det senaste året skett ca. 50-60 renpåkörningar där renen dött. Förutom förlust av renar innebär renarnas närvaro på vägen, och i vägens närområde, en störning för trafiken, däribland för malmtransporterna, risk för personskador i samband med kollisioner samt materiella kostnader. Man kan även anta att påkörda renar innebär ett obehag och en olustig känsla för övriga trafikanter på vägstäckan. Inhängning och utfordring kan först påbörjas när ett stabilt snötäcke lagt sig då renarna är beroende av tillgång till vatten som den får genom att äta snö vilket under senare tid sker först i december. I dagsläget finns det ej vattentillgång i ordinarie utfodringsområde. Tidigarelagd insamling samt utfodring innebär även en ökad kostnad för utfodring med uppskattat 100 000 kr/månad, därtill tillkommer kostnaden för arbete i samman med detta.

Önskad lösning via projektet

Genom projektet skapas och testas ett arbetssätt där samebyn tillskapas förutsättningar att tidigarelägga insamling och utfodring av renhjorden samt metod hur denna insamling i aktuellt kärnområde skall ske. I Hiirenkangas uppbyggs en insamlingshage med foderautomat samt kameraövervakning. Anläggningen förses även med “klocka” (renarna är sedan tidigare präglade att uppfatta matutfodring i samband med klocksignal) som vid fastställda tider ringer för att locka in renar från närområdet. Detta startar årligen i oktober månad och pågår till april. I ordinarie utfodringshage i Autio, där huvuddelen av samebyns renhjord vintertid är inhägnad, skapas tillgång till rinnande vatten för att ej vara beroende av tillgång till snö. Därigenom kan inhängning och utfodring påbörjas tidigare. När renar inkommer till Hiirenkangas insamlingsstation (hage) utmed väg 395 ser renskötarna detta genom sin kameraövervakning och kan efter behov, oftast dagligen, besöka stationen och med till detta anpassat transportfordon hämta renarna till ordinarie hage i Autio.

Detta sker hela perioden oktober – april vilket, ifall försöket faller väl ut, leder till att betydligt mindre renar finns på vägen (395) i aktuellt område och påkörningar, incidenter, störningar påtagligt minskas.

För att på ett gott sätt lära av erfarenheterna som uppnås via projektet så kommer akademisk partner LTU att leda arbetet med att samla in, sammanställa och analysera resultaten som uppnås.

Syfte

  • Finna en hållbar säker lösning vid lastbilstransport av malm samt för övrig trafik genom renbetesområde.
  • Jämföra statistik avseende trafikstörningar och olyckor orsakade av renar på aktuell vägsträcka de senaste två åren före projektstart med de två år som projektet önskas hållas.
  • Öka den sociala acceptansen för både den lokala gruvnäringen med dess kringeffekter och den pågående renskötseln i området genom att kommunicera projektidé samt resultat.

Mål

Genom samarbete mellan projektparterna Sattajärvi Sameby, Kaunis Iron  och Luleå tekniska universitet så kommer man testa, utvärdera och rapportera på vilket sätt en framtagen metod där man på ett delvis automatiserat sätt samlar in samebyns renar från vägområde och närliggande område i ett hägn för senare borttransport till ett ordinarie vinterhägn. När så görs återinträder möjlighet för Trafikverket att salta vägbanan vilket idag med rådande närvaro av renar ej är möjlig eller tillåten under stora delar av vinterperioden. Statistik framtas från två år före projektet (den tid gruvbolaget varit i produktion sedan 2018) samt jämföra med utfallet under projekttiden (2021-2023).

Kortsiktiga mål

  • Minimera antalet trafikdödade renar i Sattajärvi samebys renskötselområde
  • Minimera antalet driftstörningar pga. renar som vistas på, eller i närhet av, vägområdet
  • Förhöjd trafiksäkerhet tack vare möjligheten att salta vägbanan under längre period
  • Studera hur åtgärderna inom projektet påverkar antalet renpåkörningar och driftstörningar i samband med dessa, samt uppkomna kostnader av detta (för gruvbolag, samebyn, samt ha en uppskattning vad detta innebär för övriga aktörer som trafikerar vägsträckan)
  • Höja kunskapsnivån hos projektparterna om varandras verksamhet, utmaningar och möjligheter.

Mer information

P4 Norrbotten, 26 oktober 2021 – Samebyn och gruvbolaget startade gemensamt projekt 

SVT Norrbotten, 1 november 2021 – Varje år trafikdödades 60 renar vid flygplatsen i Pajala – nu är det noll

SVT Norrbotten, 1 november 2021 – Samebyn: Fler samarbeten med gruvbolagen kan minska samhällskostnaderna

SVT Norrbotten, 1 november 2021 – Därför satsar gruvjätten hundratusentals kronor på renflytten i Pajala

FacebookTwitterLinkedInEmail