Innovationssommar Gruv- och Mineral


strategic

LTU Business

2020-12-01


Karoline Pettersson

2021-08-31

202004674

Syfte och mål

Projektets syfte uppnåddes genom arrangerandet och genomförandet av ett nationellt sommarprogram där studenter arbetar på tematiska innovationscase med koppling till gruv- och mineralvärdekedjan. Projektets mål uppnåddes genom att: – Fyra studenter fördelade på två team genomförde två innovationscase under 2021 – De båda aktuella casen har förts närmare marknaden genom ett flertal valideringsaktiviteter gentemot tilltänkta nya marknader – Programmet och casen har genom dessa aktiviteter exponerats för aktörer i branschen och innovationssystemet i stort

Resultat och förväntade effekter

Programmets resultat och förväntade effekter uppnåddes genom att: – Studenternas entreprenöriella förmågor utvecklades genom utbildningar och med stöd av dedikerade coach – Gruvbranschen visades upp som en attraktiv alternativ karriärväg efter examen – Samverkan mellan akademi och näringsliv genomfördes vilket sänker tröskeln för framtida samverkansaktiviteter – Tematiskt relevanta affärsidéer validerades och genom det förbereddes för andra insatser nedströms i innovationssytemet (t.ex. inkubatorer/acceleratorer).

Upplägg och genomförande

Det aktuella programmet: – Genomfördes parallellt med tre andra tematiska sommarprogram i en acceleratorliknande miljö med samverkan över programgränserna. – Riktade sig till studenter vid svenska universitet och högskolor med en högre prioritering för studenter som läst minst tre år vid, för programmet, relevanta utbildningar. – Studenterna matchades ihop i två multidisciplinära team med varsitt innovationscase.

FacebookTwitterLinkedInEmail