Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer


AutomationDigitaliseringMineralteknik

Pre-study

Chalmers tekniska högskola

2018-04-01

ABB, Boliden, LKAB


Magnus Evertsson

2018-10-31

201705437

Syfte och mål
Projektet syftar till att undersöka hur mineraltekniska processer kan styras effektivare och mer hållbart genom att använda digitala tvillingar av processerna. Projektet kommer fokusera på hur de digitala tvillingarna ska utformas och hur de står i relation till styrning och övervakning av anläggningar. Det finns ett stort antal frågeställningar av intresse som behöver undersökas för införandet av digitala tvillingar och denna förstudie ämnar att ge en inblick i dess frågor.

Upplägg och genomförande
Projektet är uppdelat i tre faser: en utforskande och undersökande fas, en utvecklingsfas och en verifieringsfas. Genom undersökning av nuläge och verktyg kommer en demonstrator (simulator) att byggas. Denna ska testas i avseende att effektivisera processerna samt hur den kan hjälpa och påverka människorna som jobbar med processerna. Det utforskande, undersökande och utvecklande arbetet genomförs parallellt från start, och verifiering och utvärdering görs i projektets senare del.

Förväntade resultat
Projektet ska visa hur digitala tvillingar kan användas för att göra mineraltekniska processer effektivare, mer resurssnåla och hållbara, samt hur människans roll påverkas. Krav på noggrannhet vid modellering av en specifik process och för simuleringsresultat och predikteringsförmåga behöver klarläggas. Projektet kommer därmed förbättra kunskapsläget för alla ingående projektparter och utgöra grund för vidare utveckling och forskningsansökningar.

FacebookTwitterLinkedInEmail