SO4-BIORED Demonstration av biologisk sulfatreduktion i kalla klimat


fullscale

RISE

2019-03-19

Fortum Waste Solution, Boliden Mineral


Erika Lönntoft

2020-11-30

201804610

Syfte och mål

SO4-BIOREDs syfte är att erbjuda en energi och resurseffektiv lösning för att minska vattenavtrycket från den svenska gruvindustrin. Målet är att demonstrera en sulfatreducerande bioprocesspilotanläggning (TRL 6) med en reduktionseffektivitet på 95%. Den främsta innovationen i projektet är den effektiva mikrobiella kulturen som har förmågan att minska sulfat i det kalla klimat som råder i svenska gruvor. Produkten, vätesulfid, kan fälla ut metalljoner som bildar en koncentrerad och stabil produkt (metallsulfider), dessa kan återanvändas och skapar därigenom värde.

Förväntade effekter och resultat

SO4-BIORED kommer bidra till flertalet av SIP STRIMs mål, däribland ett minskat vattenavtryck, zero waste och ökad resurseffektivitet för metallutvinning. Effekten av projektet förväntas vara stor då gruvindustrin använder 72 miljoner kubikmeter vatten årligen. SO4-BIORED möjliggör recirkulering av vatten utan att skapa nya avfallsströmmar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska skala upp bioprocessen för sulfatreduktion hos Boliden. Arbetet delas in i 4 arbetspaket, vilket inkluderar projektledning (WP1 – RISE), labbkörning som undersöker hur robust det innovativa mikroorganismkonsortiet är mot olika processförhållanden (WP2 – RISE), pilotkörning av Bolidens processvatten med en mobil anläggning (WP3 – Fortum) och beräkningar på den teknoekonomiska potentialen (WP4 – Boliden). SO4-BIORED har en genomarbetad strategi för implementering. Arbetet och målen är satta så att de underlättar den tänkta implementeringen efter projektet.


Resultat

Inom projektet togs en mobil vattenreningsanläggning för hantering av föroreningar och rening av processvatten från industrier fram. Reningen sker med hjälp av mikrobiologi.


Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

Presentation från SIP STRIM programdag 2019 (eng)

FacebookTwitterLinkedInEmail