Effektiv gruvbrytning – från gavel till dagen


FragmenteringGruvbrytningSprängning

fullscale

Luleå tekniska universitet

2013-09-01

Boliden, LKAB


Håkan Schunnesson

2017-02-28

201303296

Syfte och mål
Det strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning, SIP STRIM, syftar till att stärka gruvsektorns konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling. Projektet har inneburit minskade produktionskostnader, förbättrad resurseffektivitet och förbättrad resurskaraktärisering.

Upplägg och genomförande
Projektet Face-to-Surface har genomförts som två enskilda projektet, ett för ovanjordsbrytning och ett för underjordsbrytning med i huvudsak olika avnämare. Denna breda ansats, och de väsentligt olika tekniska förutsättningarna har inte varit idealt ur ett projektgenomförande-synvinkel, och har medfört mycket extra administrativt arbete. Forskningsarbetet som genomförts i produktionsmiljöer har däremot inneburit att resultaten har industriell relevans och har kortare väg till tillämpningar.

Resultat
Projektet Face-to-Surface har fokuserat på faktorerna Effektivare och mer konkurrenskraftiga processer, utrustning och metoder, Ökad resurseffektivitet och Ökad energieffektivitet i STRIM:s agenda. Projektet har fastlagt hur väsentliga besparingar kan göras genom optimering av fragmenteringen. Bergegenskapernas inverkan, främst strukturell information såsom sprickor, sprickzoner, håligheter etc., har kunnat användas för att optimera laddning och sprängning. Lastnings- och transporteffektivitet har kartlagts och optimerats inom ramen för projektet.

FacebookTwitterLinkedInEmail