Bedömning av syrabildningspotential utifrån XRF/XRT-skanning av borrkärnor


Pre-study

Mattias Bäckström

2022-03-012022-08-31

202104662

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att bedöma möjligheten att använda borrkärneskannern (GeoCore X10; XRT/XRF) för att bedöma syra-basegenskaper i borrkärnor. Genom att lägga till syra-basegenskaperna till brytningsplanen i tidiga skeden finns det möjlighet att spara belopp samtidigt miljöprestandan för projektet gällande hantering av gråberg ökar. Mer detaljerad information kan också komma att öka förtroendet för verksamheten i samhället och gentemot olika tillståndsgivande myndigheter när det gäller avfallshantering och förhindrande av bildning av surt lakvatten.

Förväntade effekter och resultat

Att i tidiga projektstadier kunna erhålla bättre underlag för skattning av hur syrabildningspotentialen ser ut i det berg som kommer att brytas innebär att stora kostnadsbesparingar kan göras genom att bättre kunna hantera potentiellt syrabildande gråberg. Detta leder också till en betydligt bättre lakvattenkvalitet från de gråbergsdeponier som genereras i samband med gruvverksamheten. Möjligen kommer också den ökade mängden data kopplat till potentiell syrabildning leda till ökad förtroende bland allmänhet och tillståndsgivande myndigheter

Planerat upplägg och genomförande

Bedöma möjligheten att kvantifiera det totala sulfidinnehållet för potentiell syrabildning och det totala innehållet av buffrande mineral (karbonater och silikater) med innehållande element med låg attenuering genom att använda borrkärneskannern. Kalibrering och verifiering genom att använda borrkärnor från olika mineraliseringar. Kalibrering kommer också att genomföras genom att analysera syrabasegeneskaper (ABA; referensmetod) och andra mineralogiska analyser. Bestämma signalen från XRT och XRF för olika sulfidmineral samt olika buffrande mineraler.

FacebookTwitterLinkedInEmail