Innovativa bindemedel för effektiv återvinning av restprodukter från stålverk


AgglomereringÅtervinning och metallurgiBindemedel

Pre-study

Swerea MEFOS AB

2018-03-01

Borregaard Industries Ltd, SSAB Merox


Elsayed Mousa

2018-09-30

201705449

Syfte och mål
Projektet syftar till att främja återvinningen av restprodukter från järn- och stålverk genom att använda innovativa bindemedel och testa olika agglomereringstekniker. Kompletterande granskning av sekundära material från stålverket och undersökning om de nyligen utvecklade bindemedlens lämplighet för metallurgiska tillämpningar kommer att genomföras. Det experimentella arbetet kommer att fokusera på validering av metoder för agglomerering av restprodukter från stålverk med användning av nya bindemedel, eventuellt i kombination med beprövade bindemedel.

Upplägg och genomförande
Utvecklingsarbetet inleds med en kompletterande granskning av restprodukter från järn- och ståltillverkning samt nyutvecklade bindemedel. Tester i laboratorieskala kommer att utformas för att utveckla och optimera agglomerat för återvinning i processer i stålverket. Projektet samordnas av Swerea Mefos och industripartnerna är SSAB Merox och Borregaard.

Förväntade resultat
Vårt mål är att öka kunskapen och förståelsen mot optimala agglomererings- och återvinningsscenarier av restprodukter från ståltillverkningen genom att använda nyutvecklade bindemedel i kombination med beprövade bindemedel. Projektresultaten förväntas hjälpa stålproducenterna att minimera deponierna och främja återvinningspotentialen, vilket är av stort intresse ur både miljömässiga och ekonomiska aspekter.

FacebookTwitterLinkedInEmail