Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall


Efterbehandling och miljöprestanda

fullscale

Luleå tekniska universitet

2014-08-01

SSAB, Nordkalk, Boliden, Cementa, Dragon Mining, Processum


Lena Alakangas

2018-06-30

201401860

Syfte och mål
Det främsta syftet med detta projekt är att utveckla tekniker för att förhindra sulfidoxidation i gruvavfall och därmed förbättra vattenkvaliteten under och efter gruvdrift. Specifika mål är att 1. Utveckla täckmaterial samt inhiberings- och stabiliseringsteknik ur ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt perspektiv. 2. Nyttja restmaterial från gruvindustrin och annan industri i täckningar och inhibering av gruvavvfall. 3. Utveckla riktlinjer och system för kvalitetskontroll av täckmaterial.

Upplägg och genomförande
Laboratorieförsök kommer att genomföras för att utveckla och utvärdera alternativa restmaterial för inhibering av sulfidoxidation och som täckningsmaterial. Täckmaterialen kommer att baseras på avsvavlad anrikningssand och morän, med tillsatser av restmaterial från andra industrier för att uppnå kvalitetskrav. Inhiberings- och stabiliseringsförsök kommer att baseras på restmaterial i kombination med sulfidrikt gråberg. En pilotanläggning och en fullskalig fältanläggning kommer att konstrueras för långsiktig monitoring och utvärdering.

Förväntade resultat
Projektet förväntas leda till utveckling av metoder, vägledning och kvalitetskontroll hur man kan använda restmaterial i täcksystem och vid inhibering och stabilisering av gruvavfall med syfte att minska sulfidoxidation. Demonstrationsanläggningar i pilotskala och fullskala ska konstrueras för långsiktig utvärdering av effektiviteten av teknikerna för behandling av gruvavfall.

FacebookTwitterLinkedInEmail