Om oss

Det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP).

Swedish Mining Innovations vision

En världsledande gruv- och mineralproducerande industri som bidrar till ett hållbart samhälle

Svar på samhällsutmaningar

Satsningen på strategiska innovationsområden syftar till att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, exempelvis tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion. Inom innovationsprogrammen samverkar företag, akademi och andra organisationer, och alla som vill bidra till nya innovationer inom området är välkomna att söka finansiering.

Stark industri och hållbar utvinning av metaller

Målet för Swedish Mining Innovation är att stärka konkurrenskraften för svensk gruv- och metallutvinnande sektor. Detta uppnås genom att främja ledande centra och kluster för forskning, innovation och utbildning där hållbara lösningar för utvinning av metaller utvecklas.

Sveriges gruv- och metallutvinnande industri ligger redan idag i framkant när det gäller hållbarhet och effektivitet inom prospektering, utvinning och vidareförädling. För att fortsätta och förbättra ytterligare har en forsknings- och innovationsagenda tagits fram. Alla aktiviteter inom Swedish Mining Innovation syftar till att realisera agendans visioner.

Aktiviteter

För att uppfylla agendans visioner arbetar programkontoret med fyra olika sorters aktiviteter:

  • Påverkan, kommunikation och internationalisering
  • Innovationsprojekt
  • Möten och workshops
  • Utbildning

Projekt

Utlysningar för innovationsprojekt genomförs regelbundet. Projekten ska bidra till en hållbarare och konkurrenskraftigare svenska gruv- och metallutvinnande industri, exempelvis genom nya tekniska landvinningar.

De projekt som finansieras kan vara av typen förstudie, fullskaleprojekt eller pilotprojekt. Dessutom kan programkontoret initiera enskilda projekt inom områden som är särskilt intressanta.

Projektansökningarna utvärderas av en extern bedömargrupp. Denna lämnar en rekommendation till STRIM:s styrelse som efter tematisk genomgång lämnar ett beslut till Vinnova. Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas och handlägger sedan dessa.

Utbildning

För att förbättra tillgången på kompetens i landet planeras för en forskarskola inom ramen för STRIM. Forskarskolan är öppen för alla doktorander som är verksamma inom någon av Swedish Mining Innovations fokusområden.

Seminarier och möten

Swedish Mining Innovation ordnar flera seminarier och möten varje år. Vissa av dessa är främst avsedda för att informera och underlätta kommunikationen mellan olika projekt och projektmedlemmar. Andra möten riktar sig till alla som är intresserade av den forskning och innovation som bedrivs inom programmet.

Läs mer om kommande aktiviteter i kalendariet.

Internationalisering

En del av programkontorets arbete består i att bevaka vad som händer inom den europeiska forskningskontexten.

Swedish Mining Innovations strategiska områden

  • Innovationsförmåga – Världsledande innovationskapabilitet
  • Teknikutveckling – globalt ledarskap avseende hållbar gruv- och mineralverksamhet
  • Social acceptans – utveckling och allmän samhällsnytta i gruvregioner
  • Kvalificerad personal – gruv- och mineralbranschen är en attraktiv och jämställd bransch
FacebookTwitterLinkedInEmail