Rekommendationer för att minska olycksfall i svensk gruvindustri


Attraktiva arbetsplatser

feasibility


2016-09-01


Jan Johansson

2017-02-28

Syfte och mål
Förstudien har undersökt olycksfallsutvecklingen och säkerhetsrelaterade initiativ inom två svenska gruvföretag under de senaste 30 åren. Olycksfallutvecklingen har även undersökts generellt för svensk gruvindustri. Förstudien ger förslag på ytterligare forskningsområden för att ytterligare reducera olycksfallsfrekvensen, dvs. för att skapa en färdplan för framtiden.

Upplägg och genomförande
Studien delades upp i fyra delar där vi i den första delen redogjorde för forskning med fokus på olycksfall och en fördjupning om säkerhetsindikatorer. I den andra delen undersöktes statistiken som finns tillgänglig. Den tredje innehåller en intervjustudie med representanter från två svenska gruvföretag med fokus på vilka förändringar som kan ha bidragit till den sjunkande olycksfrekvensen. I den fjärde analyserades resultaten och förslag har getts på fokusområden lämpade för huvudstudien.

Resultat
Resultaten visar på att olycksfallsfrekvensen inom den svenska gruvindustrin har sjunkit påtagligt under de senaste 30 åren och detta vanligen tillskrivs omfattande förändringar inom teknik samt krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och nya organisationsformer. Detta gäller för båda undersökta företag. Branschen är dock fortfarande i behov av utvärdering av den relativa effekten av dessa förändringar, samt hur de olika faktorerna har påverkat varandra.

FacebookTwitterLinkedInEmail