Förstudie: Social acceptans


strategic

Luleå tekniska universitet

2022-12-01


Lena Abrahamsson

2021-08-31

202004671

Syfte och mål

Ett av projektets mål var att inventera, sammanställa och analysera resultat och ansatser från tidigare SMI-projekt relaterade till social acceptans. Ett annat mål var att utvärdera om nuvarande SMI-utlysningar och möjligheten till strategiska projekt ger en önskvärd roll avseende att kanalisera medel till arbetet med social acceptans. Syftet var att öka kunskaperna om hur de sociala utmaningar som gruvbranschen står inför ska kunna hanteras.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att social acceptans är komplext och har många dimensioner. Det finns ett fortsatt behov av att öka kunskaperna om de sociala utmaningar som gruvbranschen står inför (t.ex. tillstånd, markanvändning, säkerhet, kompetens, jämställdhet, balans hållbarhetsfaktorer och affärsmässighet) och hur de ska hanteras. De studerade projekten lyfter t.ex. fram dialog mellan ”gruvföreträdare”, myndigheter, lokala aktörer och medborgare, samverkan som utgår från alla aktörers förutsättningar, mer inkluderande syn på vem som får vara med, samt ömsesidig tillit.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av LTU (Arbetsvetenskap och Samhällsvetenskap). Det huvudsakliga arbetet har varit att syntetisera de mest centrala lärdomarna från tidigare SMI-projekt med anknytning till social acceptans: Metals4U, Social License to Operate, TraceMEt, Nollbas, Svensk gruv- och mineralnäring, hållbar framtid, Walk the talk, Urbefolkning och regelverk samt Minedeer. Resultaten har diskuterats med arbetsgruppen för SMI för att tillsammans med dem bidra till att utveckla modeller för hur SMI kan arbeta med social acceptans. Här finns behov av fortsatt arbete.

FacebookTwitterLinkedInEmail