Färdplan för fossilfri gruv- och mineralnäring


strategic

Svemin AB

2017-12-01


Erika Skogsjö

2018-11-30

201705287

Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring är en del av Fossilfritt Sverige. Projektet har finansierats av SIP STRIM, och Svemin har i samarbete med RISE tagit fram färdplanen. Den första delrapporten överlämnades till regeringen 25 april 2018 och i början av april 2019 redovisade branschen en uppföljning för regeringen inom ramen för Fossilfritt Sverige. I maj 2019 slutredovisades projektet till Vinnova.

Rapporter

Projektet är en del i Svemins satsning Mineralbidraget.
#mineralbidraget – branschens bidrag till det långsiktigt hållbara samhället

Projektbeskrivning

Syfte och mål
Syftet med projektet är att gruv- och mineralindustrin (och ev. metallproducerande industri) ska bidra till att Sverige är fossilfritt år 2045. Målet är en färdplan som beskriver hur gruv- och mineralindustrin kan uppnå fossilfrihet 2045. Delmål: En delrapportering den 1 april 2018 som ska presenteras för Regeringskansliet. Riktad information om projektet och dess resultat inklusive en debattartikel i och med projektavslut.

Upplägg och genomförande
Projektet genomförs huvudsakligen av en arbetsgrupp som till sin hjälp har en intressentgrupp. En följargrupp ska knytas till projektet under AP 1. Arbetet genomförs i sex arbetspaket:
AP 1: Definiera leverans till 1:a april
AP 2: Definiera avgränsningar samt gemensam framtidsbild för fossilfrihet
AP 3: Nulägesanalys, överskådlig bild av utmaningarna och drivkrafterna för gruvindustrin idag
AP 4: Färdplansarbete
AP 5: Konsekvensanalys
AP 6: Rapport, kommunikation och spridning av information

Förväntade resultat
Förutom att bidra till att Sverige är fossilfritt år 2045, väntas också arbetet som skapas utifrån färdplanen bidra till att stärka konkurrenskraften för den svenska gruv- och mineralindustrin så att denna kan verka i ett fossilfritt samhälle efter år 2045. Att verka för en fossilfri bransch bidrar också till ökad energisäkerhet genom att göra sig mindre beroende av de fossila bränslena.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail