Metallurgi på Dictyonemaskiffer


Pre-study

Geologica consult

2020-03-01

Scandivanadium AB, RISE


Emma Rehnström

2020-11-30

201905188

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en metodik för utvinning av vanadin från skiffer i Dictyonema-formationen, som är ekonomiskt hållbart och miljömässigt acceptabelt. Projektmålet är att ta fram en effektiv metod för extrahering av vanadin ur alunskiffer, med fokus på tillämpning av POL (Pressure Oxygenation Leaching), för utvinning i ett slutet system.

Förväntade effekter och resultat

Projektets långsiktiga mål är att hjälpa till att utveckla lokal svensk produktion av den kritiska gröna energimetallen vanadin som används för storskaliga lagringslösningar i elnät och säkerställa en hållbar källa till vanadin inom EU. En effektiv utvinning genererar ett renare avfall, som då kan användas som sekundär råvara, t.ex. vid framställning av betong. En renare utvinningsmetod kan minska det lokala motståndet mot projektet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett antal experimentella analysförfaranden. Projektets framgång beror på en hög grad av flexibilitet beroende på resultaten från de olika analyser som utförts. Experiment som ska utföras inkluderar: 1) POL-tester vid variabla förhållanden, 2) Karaktärisering av de vanadinbärande lermineralen och 3) Ytanalyser för detektering av V-, före och efter lakningstester. Geologiska och andra detaljer från kända vanadinförekomster i skiffer kommer att undersökas som en integrerad del av arbetet.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Day 2020

Externa länkar

FacebookTwitterLinkedInEmail