Mångfald, jämställdhet och attraktiva arbetsplatser i den svenska gruvindustrin


Attraktiva arbetsplatser

strategic

Luleå tekniska universitet

2017-05-01


Kristina Johansson

2018-05-31

201702113

Syfte och mål
Den strategiska forsknings- och innovationsagendan för den svenska gruv- och metallproducerande industrin (STRIM 2017–2020) innehåller framtidsvisioner för nio forsknings- och innovationsområden. Detta projekt fokuserar områdena Attraktiva arbetsplatser samt Jämställdhet och mångfald i gruvindustrin. Syftet är att identifiera, utveckla och beskriva ett antal större projektförslag och partnerskap som adresserar några av de mål på kort till medellång sikt som identifieras i STRIM 2017–2020.

Upplägg och genomförande
Projektet inleds med att vi rekapitulerar forsknings- och innovationsbehov och med planering av interaktiva aktiviteter. I en workshop som samlar deltagare från gruvföretag, underleverantörs- och entreprenadföretag, akademi samt myndigheter och intresseorganisationer kommer vi att generera ett antal tänkbara projekt och partnerskap. Designteam med deltagare från samtliga grupper kommer sedan att fungera som plattformar för konkretisering av dessa projekt och partnerskap. Slutligen kommer vi samla in, analysera och kommunicera resultatet av dessa aktiviteter.

Förväntade resultat
De projekt och partnerskap som genereras av projektet förväntas adressera flera av industrins utmaningar, och därigenom leda till positiva förändringar, varav utvecklingen av mera attraktiva, socialt hållbara och jämställda arbetsplatser, organisationer och innovationssystem är de viktigaste.

FacebookTwitterLinkedInEmail