Hållbar utvinning av fosfor från gruvavfall


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2021-03-01

Luleå tekniska universitet, LKAB


Ulrika Rova

2021-12-31

202004452

Fosfor (P) är ett väsentligt element för växters tillväxt. De vanligaste P-gödselmedlen tillverkas av bergfosfat vilket inte är hållbart eftersom den globala P-resursen är ändlig och geografiskt begränsad. För att möta den växande globala efterfrågan på mat är ett säkert utbud och en hållbar P-hantering en de viktigaste utmaningarna för FN:s mål för hållbar utveckling. Det vanligaste fosfatmineralet är apatit. Hittills har produktionen av apatitkoncentrat inte varit ekonomiskt livskraftig och därför är apatit är en del av anrikningssand som för närvarande deponeras.

I denna förstudie kommer vi att använda restströmmar från skogsindustrin för att utveckla biologiskt nedbrytbara och giftfria flotationsreagenser, dvs lignin-nanopartiklar, för att förädla gruvavfall. Det övergripande syftet är att verifiera användningen av dessa lignin-nanopartiklar för flotation av gruvavfall från LKAB för att utvinna högkvalitativa fosfatkoncentrat som kan användas som källa för P-rika gödselmedel.


Syfte och mål

Det övergripande syftet med denna förstudie är att utveckla och testa genomförbarheten för nya flotationssamlare som kan optimera resursanvändningen och minimera miljöpåverkan från den svenska gruvindustrin. Speciellt kommer vi att rikta in oss på hållbar återvinning av apatit från gruvavfall som en källa för fosfatgödsel. Restflöden från skogsindustrin kommer att användas för att utveckla biologiskt nedbrytbara och icke-toxiska flotationsreagenser för anrikning av apatit från gruvindustrins avfallsströmmar.

Förväntade effekter och resultat

Potentialen av ligninbaserade flotationssamlare för selektiva anrikning av apatit från gruvavfall är påvisad Tekniken för den ligninbaserade flotationssamlaren, inklusive fraktionering av biomassa för deras beredning, ligger för närvarande på TRL 5. En fullskalig processplan för TRL 7 kommer att utvecklas av LTU och LKAB som en projektleverans.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under 6 månader och leds av Ulrika Rova från Luleå tekniska universitet. Projektkonceptet kombinera expertis inom LTU och LKAB, för att i ett tidigt skede ge förutsättningar för att identifiera den framtida potentialen för den tänkta tekniken.

FacebookTwitterLinkedInEmail