Minskning av kväveutsläpp i gruvprocesser och dämpad miljöpåverkan vid gruvdrift – miNing II


Efterbehandling och miljöprestanda

fullscale

Sveriges Lantbruksuniversitet

2014-07-01


Frauke Ecke

2018-12-31

201401134

Syfte och mål
Syftet med miNing är att utveckla biologiska behandlingsmetoder som framgångsrikt avlägsnar reaktivt kväve från process- och avloppsvatten från gruvdrift för att uppnå gällande nationell och internationell lagstiftning för kvävehalter i omgivande recipienter.

Upplägg och genomförande
I miNing utvecklas en serie av behandlingsmetoder som kan kombineras eller användas oberoende av varandra för att avlägsna kväve från process- och avloppsvatten från gruvdrift. Metoderna består av passiva och halv-passiva behandlingssystem vars drift kräver minimal energiförbrukning. Systemen bygger på aktiviteten hos effektiva mikroorganismsamhällen som omvandlar kväveföreningar till harmlös kvävgas (N2). Systemen kommer att utvärderas i pilotskala vid LKAB:s gruva i Kiruna.

Förväntade resultat
miNing förväntas leda till behandlingsmetoder av gruvvatten som kan implementeras i fullskala så att kvävehalterna i recipienterna följer nationell och internationell lagstiftning. Behandlingsmetoderna förväntas vara generellt tilllämpliga för gruvverksamhet i nordliga områden med kallt klimat. Då försök genomförs vid LKAB i Kiruna förväntas miNing även bidra till att lösa kväveproblemen vid den gruvanläggningen.

FacebookTwitterLinkedInEmail