Designade samlare för selektiv flotation


FlotationMineralteknikResurseffektivitet

feasibility


2016-09-01


Anna-Carin Larsson

2017-02-28

Syfte och mål
Syftet var att tillverka en ny samlare med två funktionella xantatgrupper för att testa selektiviteten för koppar-nickelsulfider i en av Bolidens malmer jämfört med KAX som används idag. En metod för att kunna tillverka samlaren i större mängd (1 kg) skulle utvecklas. Flotationstester med samlaren skulle utföras i labskala på rena mineral och på utvalda malmer i Bolidens gruva i Kevitsa. Syntesmetoden har utvecklats och optimerats, flotationstester har utförts både på rena mineral och malmer från Kevitsa och Kylylahti och jämförts med nuvarande samlare (KAX).

Upplägg och genomförande
Olika varianter av samlaren med olika avstånd mellan xantatgrupperna tillverkades i liten skala. En av varianterna valdes ut för tillverkning i större skala. NMR användes för att kontrollera renhet, syntetiserade intermediärer och slutprodukt. Hallimondflotation användes med olika varianter av samlaren för att studera skillnader i utbyte för rena sulfidmineral vid olika pH och samlarkoncentration. Labskaletester med den nya samlaren utfördes på malmer med olika sammansättning från Kevitsa och Kylylahti. Resultaten jämfördes med nuvarande flotationsprotokoll som referens.

Resultat
En metod för uppskalning av tillverkning av samlaren utvecklades och optimerades med avseende på antal steg, max volym, val av reagens och lösningsmedel. Enhetsoperationer som inte var lämpliga för uppskalning togs bort. Flotationstester på rena mineral visade ca 80 % utbyte för kopparkis, blyglans och pentlandit för alla varianter av samlaren. Zinkblände och pyrrotit gav sämre utbyte (40 % och 25 %). Tester på utbyte och Cu/Ni-selektivitet för malmer från Kevitsa och Kylylahti visade att den nya samlaren var varken bättre eller sämre än referenserna.

FacebookTwitterLinkedInEmail