Tracemet – Spårbarhet för hållbara metaller och mineral


strategic

IVL Svenska Miljöinstitutet Stockholm

2019-12-01

RISE, Svemin, Boliden, Elektrokoppar, LKAB, SSAB, ABB, Scania, Volvo Group


Erik Lindblom

2020-12-31

201905368

Det strategiska projektet Tracemet är en fortsättning på det framgångsrika spårbarhetsprojektet ”Spårbarhet – för hållbara metaller och mineral” som slutfördes i maj 2019 (se Mer info nedan).

Inom Tracemet ska man utveckla ett pilotsystem för att certifiera metaller och minerals ursprung, koldioxidavtryck och andelen återvunna material, och göra det spårbart genom hela värdekedjan. Systemet ska vara pålitligt, funktionellt och distribuerat så att det kan användas av olika aktörer i värdekedjan. Systemet förväntas driva utvecklingen mot en mer hållbar metallproduktion globalt genom att ge ansvariga producenter konkurrensfördelar och förbättra förutsättningarna och incitamenten för återvinning av metaller och mineral.

TraceMet-konceptet kommer att utvecklas och utvärderas för både stål- och kopparflöden, två oberoende värdekedjor. Det kommer att belysa möjligheter och utmaningar för att utveckla, implementera och använda denna typ av spårbara certifieringssystem. Genom att sprida resultaten även utanför den svenska gruvindustrin förväntas intresset och efterfrågan på den här typen av systemlösningar att öka, vilket kan leda till en positiv spiral som på sikt kommer att gynna ansvarsfulla producenter och därmed bidra till en mer hållbar utveckling.


Pressmeddelande: 2019-12-09

Nu blir det möjligt att följa metallens ursprung

Att behovet av metall och mineral ökar med ny teknik står klart, och att man med det driver på råvaruproduktionen i länder som saknar både miljö- och arbetsmiljöskydd. Efterfrågan på hållbart producerad metall och mineral ökar och därmed spelar ursprunget av metaller i produkter allt större roll för både konsument och producent. Att på ett tydligt och transparent sätt kunna spåra en produkts delar drivs av en ökad medvetenhet om klimatpåverkan och är en förutsättning för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det nya projektet TraceMet som finansieras av SIP STRIM syftar till att ge kännedom om metallers ursprung.

– För SIP STRIM är just spårbarhet av metall och mineral en av de viktigaste frågorna, och spårbarhet är en förutsättning för att andelen hållbart producerade metaller globalt ska öka. Under hösten har många möten och debatter med bland annat näringsminister Ibrahim Baylan i spetsen visat på att vi är på rätt väg och att hållbart producerade metaller och mineral är högt upp på Sveriges prioriteringslista, säger Jenny Greberg, programdirektör för SIP STRIM.

Syftet med TraceMet är utveckla ett förenklat system för att följa certifierade metaller från gruva till slutanvändning. I projektet kommer kriterierna ”koldioxidavtryck” och ”andel återvunnet” att användas, och projektet kommer att inkludera både en värdekedja för koppar, från gruva till användning i högspänningsledningar, och en värdekedja för stål, från gruva till stål i lastbilar.

– Det är viktigt att få ett fungerande spårbarhetssystem på plats så snart som möjligt. Svemins förstudie från våren 2019 som även den finansierades av SIP STRIM visade att det kan gå att göra på det här sättet, att blockkedjor är en tänkbar väg framåt. Det vill vi gärna se att Svemin utvecklar vidare, säger Jenny Greberg, programdirektör på SIP STRIM.

Maria Sunér Fleming, VD på Svemin berättar att det just nu pågår flera projekt parallellt i världen inom certifiering och spårbarhet av metaller och mineral, och menar på att det är positivt.
– Det visar på hur enormt stort tryck det är att komma framåt i den här frågan, vi ger varandra draghjälp. Men just det här projektet är såvitt vi vet det enda som involverar aktörer i hela värdekedjan, säger Maria Sunér Fleming.

Projektet som initierades av Svemin och SIP STRIM kommer att ledas av IVL Svenska Miljöinstitutet. Erik Lindblom är projektledare och han ser stor potential i projektet.

– Målet med projektet är att ta fram ett system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad ursprungsdeklaration. Tanken är att man genom hela värdekedjan ska kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller, säger Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Till projektet knyts flera strategiska partners inom gruvnäringen, bland annat LKAB och Boliden. Men även nyckelaktörer som Volvo Group, Scania, Elektrokoppar och SSAB. Projektet kommer att pågå under drygt ett år.


Rapport från projektet TraceMet

Läs mer

Vi vill pusha på utvecklingen av en global standard för hållbara metaller

Update from Tracemet – Tracemets certifieringssystem skulle kunna användas i fler branscher

Update from Tracemet – Visa miljöprestanda för metallen i en enskild buss

Update från Tracemet – Största utmaningen: hitta ett system som hanterar tilliten mellan användare

Projektets webbsida hos IVL

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

Förstudie Spårbarhet

Debattartikel Aftonbladet av Ibrahim Baylan, Näringsminister, Sverige och Katri Kulmuni, Näringsminister, Finland: Vi kan säkra tillgången på rättvisa metaller

 

FacebookTwitterLinkedInEmail