Datadriven innovativ produktionsborrning – en förstudie


DigitaliseringGruvbrytning

feasibility


2016-09-01


Håkan Schunnesson

2017-02-28

Syfte och mål
Det strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning, SIP STRIM, syftar till att stärka gruvsektorns konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling. Detta projekt visar tydligt på vikten av att optimera nyckelenhetsoperationer och hur modern, automatiserad, datadriven information kan analyseras, tolkas och möjliggöra väsentliga förbättringar såsom i detta fall gällande laddbarhet.

Upplägg och genomförande
Projektet har genomförts som en ”Proof of concept”-studie i en fullt industriell miljö, vilket inneburit att resultaten har industriell relevans och har kortare väg till tillämpningar. I detta fall bedömer vi att möjligheterna till en innovativ ny applikation inom gruvindustrin är möjlig.

Resultat
Projektet fokuserade på faktorerna ”Effektivare och mer konkurrenskraftiga processer” i STRIM:s agenda. Projektet har demonstrerat hur bergmassans egenskaper i detalj kan fastställas genom att utnyttja borrparametrar som kontinuerligt loggas under produktionsborrning. Detta kan betyda en bättre och mer detaljerad kunskap om bergmassans egenskaper eftersom information hämtas från samtliga produktionsborrhål. I detta fall har projektet visat hur denna information kan användas för att optimera laddning och sprängning.

FacebookTwitterLinkedInEmail