Processer som möjliggör metall- och fosforåtervinning från ståltillverkningsslagg


Pre-study

Agnieszka Renman

2022-03-012022-09-30

202104686

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att utöka värdekedjan för ståltillverkningsslagg som används för vattenfiltrering. I detta projekt kommer vi att undersöka genomförbarheten av kombinerade processer såsom lakning och nano-filtrering för att återvinna fosfor och utvalda metaller genom att göra experiment i mindre skala och bedöma om metoderna kan skalas upp. Förstudien syftar till att leverera data om utvinningspotentialen för metaller, främst zink och koppar men även jordartsmetaller samt fosfor som bundits vid vattenfiltrering i stålslagg.

Förväntade effekter och resultat

Betydelsen av de utvecklade processerna kan bli stor då värdekedjan blir komplett, dvs de undersökta stålslaggerna kan visa vägen hur de kan inte bara återanvändas i vattenrening utan också tjäna som matriser för fastläggning av metaller och kritiska ämnen som sedan kan förädlas. Resultatet av projektet förväntas bli att två återvinningsprocesser har testats i laboratorie-skala och utifrån verkliga reningsproblem i samhället där stålslagger framtagna i vattenreningssyfte använts.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i fyra mini-arbetspaket. 1. Insamling av filtermaterial som använts i riktiga anläggningar eller fältförsök, 2. Framställning av förbättrade slaggpellets och magnetiska mikropartiklar i syfte att öka inbindningen av avsedda grundämnen, 3. Bearbetning av slam/sediment med pyrolys för att producera biogeokol som antingen kan användas direkt som fosfor-gödsel eller upparbetas i ett ytterligare steg via lakning och koncentration i osmos-process, 4. Koppling till föregående punkt där membranprocesser nanofiltrering och omvänd osmos bl a används.

FacebookTwitterLinkedInEmail