Förstudie: Swedish Mining Innovation SME Network


strategic

LTU Business

2020-12-14


Lisa Ek

2021-08-31

202004641

Syfte och mål

Förstudien syftade till att kartlägga gruvbranschens behov av ett SME-nätverk, vilken verksamhet, syfte och vision nätverket ska ha, hur det ska finansieras, drivas och styras samt aktörskartan runt det potentiella nätverket i form av bland annat andra stöttande aktörer att samarbeta med. Alla delar av syftet och målen har uppfyllts – det finns ett tydligt behov av ett nätverk och nu också en väl underbyggd plan för hur detta ska realiseras

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien är en förståelse för behovet av ett SME-nätverk inom gruvindustrin och hur ett sådant kan etableras på ett optimalt sätt. SME:er har behov av stöttning relaterat till att 1) skapa affärsmöjligheter, 2) inleda samarbeten, 3) erhålla industrispecifika insikter samt 4) affärsutveckling och för att realisera detta bör en koordinator finansieras och ges mandat att etablera nätverket enligt förstudiens resultat

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har använt sig av intervjuer, workshops och omvärldsanalyser för att utveckla alla leverabler i projektet och sammanfattat resultatet i ett beslutsunderlag med programkontoret för Swedish Mining Innovation som primär mottagare. 40 aktörer inom gruvindustrin har deltagit i datainsamlingen, främst SME:er men även större gruv- och leverantörsföretag samt SME-stöttande aktörer. Metoden har fungerat mycket väl och lett till ett förankrat och underbyggt resultat.

FacebookTwitterLinkedInEmail