Integrerad inversion med befintlig geofysik inom prospektering


GeofysikProspektering

feasibility


2017-08-01


María de los Angeles García Juanatey

2018-02-28

Syfte och mål
Projektet syftar till att testa genomförbarheten av integrerad inversion med befintliga geofysiska data som samlats in för regionala studier. Detta kommer att göras genom att lägga till kompletterande petrofysiska data från borrhål.

Upplägg och genomförande
Projektet kommer att använda redan existerande data i gruvområdet Kristineberg i Skelleftefältet. Området som ska beaktas för de integrerade inversionerna kommer att vara ca 20 km x 20 km stort. Data som ska användas är flygmagnetiska och magnetotelluriska (MT). För att länka båda datatyper kommer petrofysisk loggning av borrhål att utföras. Egenskaper som ska mätas är elektrisk resistivitet och magnetisk susceptibilitet.

Förväntade resultat
Mer exakta och pålitliga geofysiska modeller som överensstämmer med varandra och har bättre djupupplösning. Förbättringen av befintliga geologiska modeller genom tolkningen av de nya geofysiska modellerna. En fast grund för byggandet av en regional gemensam jordmodell (Common Earth Model). Ett arbetsflöde för att utföra integrerad geofysisk inversion (med magnetiska och magnetelluriska data) med petrofysiska data från borrhål.

FacebookTwitterLinkedInEmail