Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion


Återvinning och metallurgiBiproduktutvinning

Pre-study

Chalmers tekniska högskola

2017-08-01


Martina Petranikova

2018-03-31

201702220

Syfte och mål
Syftet med arbetet var att utveckla en hydrometallurgisk process för selektiv återvinning av molybden från stålindustrins stoft. Nya prover karaktäriserades, optimala parametrar för selektiv lakning och extraktion bestämdes. Med den utvecklade processen kan molybden lakas med 90 % utbyte med bara 10 % av stoftets zinkinnehåll som kontamination. I extraktionen separerades sedan molybden från zink. Genom processmodellering med McCabe-Thielemetoden bestämdes startvärden för uppskalning till industriell skala.

Upplägg och genomförande
Projektet delades i tre steg. Det första steget var noggrann fysikalisk och kemisk karaktärisering av stoftprover från stålindustrin. I det andra steget designades och testades en selektiv lakning av molybden. Steg 2 visade att molybden kan lakas ut effektivt med låg koncentration av hydroxid och att lakvätskan inte behöver värmas. Efter lakningen kan molybden separeras från kontaminerande metaller, främst zink, med konventionell vätskeextraktion. Resultaten indikerar en process med låg miljöpåverkan och kostnad.

Resultat
Den hydrometallurgiska processen för återvinning av molybden från stålindustrins stoft som utvecklades i projektet kan ge ett väsentligt ökat värde hos dessa stoft. Med processen kan molybden återvinnas selektivt. Eftersom molybden bedöms vara ett av de kritiska råmaterialen för den europeiska metallindustrin baserat på begränsade reserver och miljörestriktioner (miljöproblem) vid utvinningen kan användning av inhemska källor i form av biprodukter begränsa beroendet av import av molybden och därmed stödja den metallurgiska industrin.

FacebookTwitterLinkedInEmail