Strategiska projekt

Strategiska projekt känneteckas av att resultatet ska adressera en del av programmets strategiska innovationsagenda som inte lämpligen kan hanteras genom en öppen utlysning. Resultatet ska vara till nytta för många aktörer.

Processen för initierande, ansökan och beviljande av strategiska projekt sker ej genom utlysningar, den sker i samråd med programkontoret i en transparent process. I de strategiska projekten tar programkontoret aktivt en roll i uppföljning och säkerställande av resultatets spridning där så är lämpligt.

Att driva ett strategiskt projekt inom Swedish Mining Innovation

Projektansökan

 • Efter beslut av Swedish Mining Innovation skickas ansökan in via Vinnovas portal. Observera att ansökninsprocessen ska ske i dialog med programkontoret.

När projekt har beviljats och ska startas

 • Startrapport till Vinnova
 • Dokumentet ”Projektbeskrivning och resultatsammanfattning” skickas till programkontoret, se Mall längst ned på sidan.
 • Swedish Mining Innovation utser ev. representant från programkontoret i styrgruppen
 • Uppstartsmöte med projektledare och Swedish Mining Innovation
  Syfte
  – Swedish Mining Innovation informerar om vad som förväntas av projekten map resultatuppföljning och kommunikation utöver Vinnovas formella krav
  – Projektet svarar på ett antal frågor om förväntade resultat och effekter (enligt programmets Effektlogik)
  – Swedish Mining Innovation beskriver hur vi vill sprida/kommunicera projekten, löpande och vid projektslut

Löpande under projektets gång

 • Statusuppdatering inför styrelsemöten på begäran från programkontoret
 • Under projektets gång samt då projektet avslutats förväntas man vid förfrågan presentera projektet på Swedish Mining Innovations årliga Programdag och Swedish Mining Research and Innovation Day
 • Under projektets gång ska projektledaren meddela ev. spridning av resultat och media kring projektet till programkontoret för att ge programmet möjlighet att sprida och kommunicera vidare
 • I dialog med programkontoret vara behjälplig med underlag för ev. spridning av resultat

När projekt ska avslutas

 • Slutrapport till Vinnova i Vinnovas portal
 • Dokumentet ”Projektbeskrivning och resultatsammanfattning” uppdateras och skickas till programkontoret senast datum för projektslut, se Mall längst ned på sidan.
 • Projektledare deltar på slutintervju om resultat, fortsatt arbete etc.
 • Projektledare och projektdeltagare  svarar på enkät från Swedish Mining Innovation
 • Då projektet avslutats förväntas ni vid förfrågan presentera projektet på Swedish Mining Innovations årliga Programdag och Swedish Mining Research and Innovation Day

Mallar och länkar

Vinnovas regler vid publikation

Samtliga projekt startade 2021 eller senare ska följa ”Vinnovas anvisning för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer”

Sammanfattning kommunikation

Information om kommunikation i projekt

 • Vid all kommunikation om projektet och resultat från projektet ska det framgå att det drivs eller har drivits inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
 • Vid tryckt material, presentationer etc. där loggor är tillämpbara ska programmets logga samt finansiärernas logga finnas med.
 • Under projektets gång ska dokumentet ”Projektbeskrivning och resultatsammanfattning” uppdateras enligt rutin. Information i dokumentet utgör bla underlag för projektinformation på webb och projektbroschyr.

Ur Vinnovas allmänna villkor för bidrag

 • Projektet ska vara representerat av minst en projektpartner vid konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Swedish Mining Innovation.
 • Vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten (t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer).
 • Projektet ingår i det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och ska samverka med programmets programkontor i genomförandet.

Se Vinnova, samt projektavtal.

Presentationsmallar

PPT-mall Swedish Mining Innovation projektpresentation

Logotyper

Pågående strategiska projekt och satsningar

 • Säkra, hållbara transporter i renskötselområde
 • CLImB – näringslivets värderingsmodell för biologisk mångfald vid förändrad markanvändning
 • Uppdaterad färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring
 • Hållbart lärande med SIMS VR-gruva
 • GRÄV IN – Gruindustrin ändrar värden
 • Student tour
 • Nationellt nätverk för gruvkommuner
 • Uppdatering av Nollbasmätning och Hållbarhetsdatabasen
 • Förstudie Social Acceptans
 • Förstudie Swedish Mining Innovation Nätverk för SME
FacebookTwitterLinkedInEmail