Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller


Återvinning och metallurgiAvfall och restprodukterMinskad miljöpåverkanResurseffektivitet

fullscale

Luleå tekniska universitet

2013-10-01

Boliden, Kuusakoski


Caisa Samuelsson

2016-12-31

201303305

Syfte och mål
Projektets syfte, att genom ny kunskap ta fram ett koncept som möjliggör för metallurgisk industri att använda kolinnehållande restmaterial för reduktion av oxidiska material har till stor del uppnåtts. Projektet har lett fram till ny kunskap som visar potentialen att nyttja ett restmaterial, som idag till största del deponeras, för reduktion i smältprocess för återvinning av zink ur slagg. Restmaterialet kan därigenom ersätta en del av det kol som används. Grundläggande studier har lett till publikation av två artiklar och en licentiatsavhandling, samt ett konferensbidrag.

Upplägg och genomförande
Arbetet har utförts i samarbete mellan Kuusakoski Sverige AB, Stena Recycling International AB, Boliden Mineral AB och Luleå tekniska universitet. Grundläggande studier för att karaktärisera lågvärdiga fragmenteringsfraktioner med avseende på dess egenskaper och potential som reduktionsmedel har genomförts inom ett doktorandarbete. Planering av driftsförsök inklusive framtagande av material har skett baserat på diskussioner och samarbete i projektgruppen samt resultat från grundläggande studier. Driftsförsök har verifierat grundläggande studier och hypoteser.

Resultat
Resultat från grundläggande och fullskaliga försök visar potential att använda fragmenteringsrester som reduktionsmaterial i metallurgiska processer. Restmaterial har en betydande andel lättflyktigt material vilket innebär att genererad reduktionsgas behöver nyttjas för reduktion i smältbadet. Genom driftsförsök har potentialen att ersätta en del av det kol som används för reduktion av en oxidisk smälta verifierats. Effekter av potentiell implementering är bland annat en ny marknad för material som deponeras, ökad resursanvändning och minskad användning av primärt kol.

FacebookTwitterLinkedInEmail