Färdplan kompetensförsörjning för gruv- och stålindustrin


strategic

Svemin

2018-12-01

Jernkontoret, Industriarbetsgivarna


Jesper Hedin Hirasawa

2019-07-31

201804816

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram en färdplan för kompetensförsörjning för gruv-och stålindustri. Färdplanen beskriver nuläge, framtida behov samt inriktning för åtgärder för att tillgodose branschens behov av kompetens.

Förväntade effekter och resultat

Projektets viktigaste resultat på kort sikt är ett bättre beslutsunderlag för insatser genom en tydligare bild av såväl förutsättningar som behov och åtgärder och prioriteringar samt en kraftsamling. Vidare är projektets resultat viktig input till FoI-propositionen 2019 samt underlag för SIP STRIM och SIP Metalliska Materials kommande programperioder. Det viktigaste resultatet på lång sikt är tillgång till kompetens.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samverkan mellan Svemin, Jernkontoret och Industriarbetsgivarna. Under genomförandet är det av yttersta vikt att relevanta aktörer ger input och medverkar i workshops och intervjuer. Projektets har en styrgrupp med representanter från Svemin, Jernkontoret och SIP STRIM.

Presentation från Bergforsk- och STRIMdagarna 2019 (ppt)

FacebookTwitterLinkedInEmail