On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri


DigitaliseringJärnmalmLaserbaserad optisk spektroskopiOnlineövervakningResurskaraktärisering

Pre-study

Swerea KIMAB

2018-03-01

RISE Acreo


Arne Bengtson

2018-09-30

201705462

Syfte och mål
Projektets övergripande mål är att ta fram en snabb, kostnadseffektiv teknik för on-lineövervakning av kemisk sammansättning av järnmalm. Denna förstudie är inriktad på Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Projektmål: En tillförlitlig, kostnadseffektiv laserbaserad metod för on-line analys av järnmalm. Underlag för konstruktion av en industriellt anpassad prototyp för långtidstest.

Upplägg och genomförande
En LIBS-försöksanläggning sätts upp på Swerea KIMAB AB. Systemet monteras på ett kort transportband för att simulera en industriell processlinje. Kalibrering utförs med järnmalmsprover av känd sammansättning. Metoder för klassificering kommer även att provas. Verifiering utförs i försöksanläggningen med ett antal malmprodukter från olika delar av produktionsprocessen. Försök utförs under längre tider för att utvärdera systemets långtidsstabilitet. Baserat på försöksresultaten utarbetas en detaljerad specifikation för konstruktion av en industriell prototyp.

Förväntade resultat
De förväntade resultaten är kvantitativa data avseende förväntade prestanda för LIBS on-lineövervakning av kemisk sammansättning av järnmalm. Med prestanda avses här analytisk riktighet, kort- och långtidsprecision samt tillförlitlighet med avseende på behov av underhåll. Utöver detta kommer projektet att ge nödvändigt kunnande för att bygga ett LIBS prototypsystem för denna tillämpning. Om projektmålen uppnås är den förväntade effekten mer kostnadseffektiva processer och höjd kvalitet vid framställning av järnmalm och pellets.

FacebookTwitterLinkedInEmail