Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innnovation


Social acceptans

fullscale

Luleå tekniska universitet

2017-11-01

CAMECO, Das Nedhe Development, English River First Nation, University of Northern BC, University of Saskatchewan


Karin Beland Lindahl

2020-11-30

201702226

Syfte och mål
Konflikter om gruvetablering blir allt vanligare i Sverige, särskilt i renskötselområdet. Därför efterfrågas kunskap och redskap för att hantera och undvika dem. Det här projektet syftar till att utveckla redskap för att hantera markanvändningskonflikter som berör gruvindustri, urfolk och staten som tillhandahåller de regelverk som aktörerna måste förhåll sig till. I projektet jämförs svenska förhållanden med liknande fall i Kanada där Social License to Operate (SLO) är ett mer vedertaget begrepp och urfolkens rättigheter ser annorlunda ut.

Upplägg och genomförande
I det här projektet jämförs gruvetablerings- och SLO-relaterade processer i två svenska och tre kanadensiska fall. Först identifieras viktiga SLO-relaterade frågor och utmaningar i samarbete med svenska nyckelaktörer. Sedan utforskas och jämförs fallstudierna kvalitativt med hjälp av teorier om institutioner och styrning. Regelverkens och urfolksrättigheternas utformning samt bästa praxis står i centrum. Utifrån resultaten utvecklas sedan redskap som är anpassade till svenska förutsättningar genom en deltagande process där forskare och aktörer från båda länderna deltar.

Förväntade resultat
Bättre kunskap om gruvrelaterade konflikters orsak och koppling till regelverk, urfolksrättigheter samt företagens praxis gör det möjligt att hantera konflikter på ett mer effektivt och legitimt sätt. Projektet genererar redskap, inklusive ”bästa praxis”, som anpassats till svenska förutsättningar genom deltagande forskning, internationellt kunskapsutbyte och social innovation. Projektet kommer även att generera konkreta rekommendationer som kan hjälpa svenska beslutsfattare att skapa förutsättningar för bättre relationer mellan gruvföretag och samebyar.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

Presentation från SIP STRIM Programdag 2019 (eng)

Presentation från Bergforsk- och STRIMdagarna 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail