CLImB – näringslivets värderingsmodell för biologisk mångfald vid förändrad markanvändning


strategic

Ecogain AB

2021-02-01


Carina Andersson

2022-05-31

202102414

Syfte och mål

Projektet Changing Land Use Impact on Biodiversity (CLImB), syftar till att utveckla ett förslag på en gemensam, nationell värderingsmodell för att mäta biologisk mångfald vid förändrad markanvändning på land. Värderingsmodellen ska vara brett applicerbar i olika branscher, naturtyper och skalor. Modellen ska vara tillgänglig för alla via open access. Den ska ge förutsättningar för 1. ökad förutsägbarhet i tillståndsprocesser och markanvisning 2. ökad kostnadseffektivitet och hållbarhet 3. att integrera biologisk mångfald i företagens affärsmodeller och redovisning

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i att det för första gången finns ett förslag på en branschgemensam, nationell värderingsmodell för biologisk mångfald i Sverige. Modellen ska hjälpa företag och organisationer att öka sitt hänsynstagande till biologisk mångfald på ett sätt som är lönsamt för både naturen och affärerna. Det ska hjälpa företag och organisationer att både sätta mål, utföra åtgärder, rapportera och kommunicera kring biologisk mångfald.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av två delar: 1. Metodutveckling och utvärdering. Två olika inriktningsförslag till värderingsmodellen kommer att vidareutvecklas, testas och utvärderas. Fältbesök för datainsamling kommer att vara en del i testet. Efter utvärderingen kommer ett slutligt förslag på modell att väljas. 2. Förankring av värderingsmodellen. Förankringen är avgörande för en bred acceptans, legitimitet och förståelse kring den slutliga värderingsmodellen. Dialog och workshops med projektets partnerföretag och referensgrupp är viktiga delar av förankringen.

Mer information

Projektets webbsida hos Ecogain

 

FacebookTwitterLinkedInEmail