Samhällets framtida behov av metaller och mineral för ett hållbart och digitalt samhälle i ett 2030- och 2050-perspektiv


strategic

Svemin

2020-12-012021-05-01

202004679

Bakgrund
Det saknas en samlad vetenskapligt underbyggd bild av samhällets framtida behov av metaller och mineral, inklusive metaller och mineral för den gröna omställningen och ett hållbart framtida samhälle. En mängd studier och rapporter har presenterats, där delar av informationen finns (ett urval listas i bilaga 1). Bla finns mycket information hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, och myndigheten Tillväxtanalys har inom ramen för ramprojektet ”Hur kan staten göra en hållbar svensk gruvnäring attraktiv för investeringar” publicerat ett antal rapporter, bla rapporten ”Innovationskritiska metaller och mineral från brytning till produkt” 1. I rapporten beskrivs det framtida behovet av innovationskritiska metaller och mineral.

Gemensamt för de bedömningar som gjorts är slutsatsen att fossilfri energi kräver mer metaller än fossilproducerad. FN:s råvaruorgan har beräknat att för att nå målet på högst 2 graders temperaturhöjning till år 2050, krävs 600 miljoner ton metaller för infrastruktur och ledningar. Till detta kommer själva energiproduktionens behov. I en rapport från Universitet i Leiden, Nederländerna, anges att Parisavtalet leder till en tolv-faldig ökning av behovet av metaller för grön energi.

World Bank Group har beräknat att det kommer att krävas tio gånger mer batterimetaller för att nå 2-gradersmålet.2 I en rapport från EU bedöms efterfrågan på batterimetallen kobolt överstiga tillgången redan nästa år, 2021. Kopparbehovet väntas öka med 2–3 procent per år 2010 till 2050. Nyligen publicerades en rapport från EU Kommissionen3 ”Raw materials demand for wind and solar PV technologies in the transition towards a decarbonised energy system”.

Sammantaget finns många bedömningar gjorda med lite olika perspektiv och antaganden. Vad som saknas är dock en sammanställning och värdering av dessa rapporter, ställt i relation till Sveriges och svensk gruv- och mineralindustris möjligheter att bidra till att dessa behov tillgodoses.

Syfte
Projektet syftar till att visa en samlad vetenskapligt underbyggd bild av samhällets behov av metaller och mineral, inklusive metaller och mineral för den gröna omställningen och ett hållbart samhälle, kopplat till Sveriges potential att bidra till att tillgodose det behovet. Denna kunskap är viktig för kommande strategiska politiska beslut kopplat till Sveriges och Europas råvaruförsörjning.

Mål & förväntat resultat
Projektets mål är att sammanställa befintlig tillförlitlig information om de bedömningar som gjorts av samhällets kortsiktiga (2030) och långsiktiga (2050) behov av metaller och mineral. Målet är också att relatera informationen till Sveriges potential att bidra till att tillgodose Sveriges och EU:s metall- och mineralbehov. Resultatet presenteras i form av en rapport, samt kommuniceras på annat sätt till viktiga målgrupper. Informationen kommer att vara direkt användbar i kampanjen ”Den svenska gruvan” som startar senar i höst (november 2020). Andra viktiga målgrupper är politiker och beslutsfattare.

FacebookTwitterLinkedInEmail