Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder


Återvinning och metallurgiHydrometallurgiResurseffektivitet

Pre-study

Chalmers tekniska högskola

2015-07-01


Martina Petranikova

2015-12-31

201501410

Syfte och mål
Detaljerad karaktäriseringen genomfördes före hydrometallurgisk behandling och även det fasta residual materialet från lakningen var karaktäriserad, för att få kunskap om hur mycket och i vilken fas zink återfanns i den fasta fasen. Den hydrometallurgiska studien bestämde effekten av de studerade parametrarna på lakningen av zink och även orenheter. Baserat på resultaten valdes optimala förhållanden för att selektivt laka zink, vilket medförde en hög effektivitet (80%) erhölls med ett laksteg.

Upplägg och genomförande
Karaktäriseringen har visa att tre prover är lämpliga för att återfå zink. Då halten zink är mer än 30 % är det möjligt att skapa en process för att återfå zink från denna typ av avfall. Ytterligare karaktärisering gav detaljerad information om denna typ av material, vilket kan vara användbart för hänsynstaganden som görs vid design av återvinningsteknik. Alkalisk lakning visade sig vara ett effektivt sätt att återfå zink selektivt från järn och optimala förhållanden för en sådan process bestämdes i detta projekt.

Resultat
Karaktäriseringen har visat närvaron av fasen franklinit, där zink återfinns. Det framgick att tre prover var användbara för att återfå zink. Den hydrometallurgiska studien gav information för val av optimala lakförhållanden. Hög temperatur är viktigt för att nå hög effektivitet. 8M NaOH lösning är tillräckligt för de fall där det är önskvärt att återfå zink. Kvoten mellan fast fas och vätskefas kan minskas till 1/30 medan process bibehåller sin effektivitet.

FacebookTwitterLinkedInEmail