AGtrition – Koncept för att utveckla ett multidimensionellt småskaligt test för AG kvarnar


Pre-study

Jan Rosenkranz

2022-04-012022-09-30

202104659

Syfte och mål

Förstudien syftar till att tillhandahålla en konceptuell design för ett flerdimensionellt småskaligt testprotokoll för predikering av AG-kvarnens prestanda. Delmål: – Undersöka olika belastningsmekanismer involverade i autogenmalning och deras effekt på malningsprestanda – Utforska olika testmetoder – Ta fram en konceptuell design för testutveckling

Förväntade effekter och resultat

Denna förstudie kommer att tillhandahålla en konceptuell design för att utveckla ett integrerat test- och modelleringsramverk för att bättre förutsäga AG-kvarnens prestanda med tanke på brottegenskaper och belastningsmekanismer under autogenmalning. Förväntade resultat: – Mineralogisk karakterisering av malmprover som underlag för att korrelera brott- och mineralogiska parametrar – Bedömning av lovande testprotokoll (från tidigare granskning och erfarenhet, genomförande av utvalda tester) – Design för utveckling av en multidimensionell, småskalig AG-malningstest

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien kommer att undersöka de belastningsmekanismer involverade i autogenmalning (slag, skavning, och även försvagning av stora stenar) och deras effekt på malningsprestandan genom att utforska olika testmetoder och härleda ett koncept för att utveckla en multidimensionell småskalig testmetod. Genomförbarhet och potentiella begränsningar ska bedömas för att ge underlag för beslut om att fortsätta med utveckling och implementering i ett fullskaligt projekt. Projektet är organiserat i 3 arbetspaket – projektkoordinering, AG-testutvärdering, konceptuell design.

FacebookTwitterLinkedInEmail