Optimerad rostning av komplexa sulfidiska kopparconcentrat för råmaterialflexibilitet


fullscale

Luleå tekniska universitet

2019-04-01


Caisa Samuelsson

2022-03-31

201804620

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är optimerad rostning av sulfidiska kopparkoncentrat för effektiv avdrivning av element såsom arsenik (As) och antimon (Sb) för att kunna öka flexibiliteten i val av råmaterial. Målet med projektet är därmed att ta fram och etablera metoder för att öka kapaciteten för föroreningseliminering i rostningsprocessen med avseende på As och Sb.

Förväntade effekter och resultat

Lyckade resultat från projektet förväntas leda till, i det kortare perspektivet, modifiering av ingående material, exempelvis blandning av koncentrat och i det längre perspektivet möjliggöra att material som idag inte nyttjas kan bli råvara samt att ny mätteknik kan implementeras. Projektet förväntas resultera i; en testmetod, validerad process modell och utvärdering av mätteknik relaterat till rostning av komplexa sulfidiska material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i arbetspaket med specifika tidplaner och leveranser, arbetet inom de olika arbetspaketen är nära kopplade. Arbetet baseras på teoretiska beräkningar, experimentella studier i labskala, pilot och/eller driftskala. Validering av test metod och process modell kommer att göras i både lab skala och driftskala. Forskare, doktorand och experter vid medverkande industriparter kommer att ha ett nära samarbete.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

Presentation från SIP STRIM programdag 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail